แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด (Book Recommendation)

        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอสงวนสิทธิ์การแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุดเฉพาะอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกรายการที่รายละเอียดของผู้เสนอแนะและรายละเอียดของหนังสือไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน รวมถึงรายการที่ห้องสมุดมีให้บริการแล้ว โดยพิจารณาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นอันดับแรก ภายใต้ความเหมาะสมและประโยชน์ที่จะได้รับจากหนังสือเป็นสำคัญ

        The Library reserves the right for recommendation for instructors, students and staff members of Suranaree University of Technology only.


ขั้นตอนการแนะนำ (Steps)

ตรวจสอบชื่อหนังสือจากฐานข้อมูลของห้องสมุดว่ามีหรือไม่
First, Please check to make sure that the recommended books are not in the library catalog (SUTCat).
กรอกรายละเอียดของหนังสือที่ต้องการแนะนำเข้าห้องสมุด แบบฟอร์มแนะนำหนังสือ
Second, If they are not, complete the recommendation form Book Recommendation Form.
ติดตามผลการแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด รายงานผลการแนะนำ
You can check the result of your recommendation by checking here.

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (The collection, use and disclosure of personal information)

        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ การติดต่อสื่อสาร การรับข่าวสารประชาสัมพันธ์ รวมทั้งจัดทำข้อมูลเชิงสถิติ

        The Center for Library Resources and Educational Media to collect, use and disclose personal information collected by the Center through our communication in order to facilitate the services provided, to broadcast news from the Center and to display statistical data.