แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด (Book Recommendation)

        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีขอสงวนสิทธิ์การแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุดเฉพาะอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกรายการที่รายละเอียดของผู้เสนอแนะและรายละเอียดของหนังสือไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน รวมถึงรายการที่ห้องสมุดมีให้บริการแล้ว โดยพิจารณาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นอันดับแรก ภายใต้ความเหมาะสมและประโยชน์ที่จะได้รับจากหนังสือเป็นสำคัญ

        The Library reserves the right for recommendation for instructors, students and staff members of Suranaree University of Technology only.

ขั้นตอนการแนะนำ (Steps)

ตรวจสอบชื่อหนังสือจากฐานข้อมูลของห้องสมุดว่ามีหรือไม่
First, Please check to make sure that the recommended books are not in the library catalog (SUTCat).
กรอกรายละเอียดของหนังสือที่ต้องการแนะนำเข้าห้องสมุด แบบฟอร์มแนะนำหนังสือ
Second, If they are not, complete the recommendation form Book Recommendation Form.
ติดตามผลการแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด รายงานผลการแนะนำ
You can check the result of your recommendation by checking here.