บริการวิเคราะห์การอ้างอิง (Citation Analysis Service)

      บริการวิเคราะห์การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ โดยการตรวจสอบจากฐานข้อมูล Scopus และ Web of Science ว่าผลงานถูกนำไปอ้างอิงมากน้อยเพียงใด ใครนำผลงานไปอ้างอิงบ้าง ให้บริการสำหรับคณาจารย์ นักศึกษา พนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
      To find out the academic references from Scopus Database & Web of Science Database. How much the article is cited? or Who's citing the article? For instructor, student and staff of SUT.
ขั้นตอนการขอใช้บริการ (How to request the citation analysis service)
กรอกรายละเอียดการขอใช้บริการวิเคราะห์การอ้างอิง คลิกที่่นี่
Please fill in this request form click
ติดตามผลการขอใช้บริการวิเคราะห์การอ้างอิง คลิกที่่นี่
Check the result of your request click