แบบขอรับบริการวิเคราะห์การอ้างอิง (Citation Analysis Service Form)

ข้อมูลผู้ใช้บริการ (Personal Information)
*รหัสพนักงาน/นักศึกษา (Staff ID/Student ID)
*ชื่อ-นามสกุล (Name-Surname)
*สาขาวิชา/หน่วยงาน (Institute)
*E-mail
*โทรศัพท์ (Tel.)

* รูปแบบการวิเคราะห์การอ้างอิง (Please select type of citation analysis)

วิเคราะห์การอ้างอิงจากชื่อผู้แต่ง (Author Citation Analysis)
        *ชื่อผู้แต่ง (Author)
วิเคราะห์การอ้างอิงของบทความ (Article Citation Analysis)
        *ชื่อบทความ (Article)
        *ชื่อผู้แต่ง (Author)
รายละเอียดการตีพิมพ์ (Publishing Information)
        - ชื่อวารสาร (Journal)
        - ปีที่ (Volume)
        - ฉบับที่ (Issue)
        - ปีพิมพ์ (Year)
        - หน้า (Page)
        - ข้อมูลอื่นๆ (Other)
* ฐานข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบผลงาน (Database for analysis)
SCOPUS
Web of Science


* กรุณาพิมพ์อักษรตามที่แสดงในภาพค่ะ (Please type follow the above picture)