สืบค้น SUTCat สหบรรณานุกรม ฐานข้อมูลทดลองใช้ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ คลังปัญญา มทส. ทรัพยากรสารสนเทศ มทส. หอจดหมายเหตุ มทส. เรียนรู้ด้วยตนเอง
บริการห้องสมุด บริการสื่อการศึกษา แบบฟอร์มออนไลน์ เครือข่ายความร่วมมือ ระเบียบการใช้บริการ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม โครงสร้าง ศบส. บุคลากร สถานที่ตั้งอาคารบรรณสาร การประกันคุณภาพการศึกษา รายงานประจำปี แผนพัฒนา ศบส. การจัดการความรู้ นำเรื่องมาเล่า นำข่าวมาบอก ระบบ MIS ศบส.
Single Search

บุคคลากร

ผู้บริหาร| ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ | ฝ่ายบริการสารสนเทศ | ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา | ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ | ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ

ผู้บริหาร


ชื่อ-สกุล:

อาจารย์ ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง

ตำแหน่ง:

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

E-mail:

nattaya@sut.ac.th

โทรศัพท์:

0-4422-3084

ชื่อ-สกุล:

อ.ดร. โศรฎา แข็งการ

ตำแหน่ง:

รองผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

E-mail:

soradak@sut.ac.th

โทรศัพท์:

0-4422-3077