สืบค้น SUTCat สหบรรณานุกรม ฐานข้อมูลทดลองใช้ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ คลังปัญญา มทส. ทรัพยากรสารสนเทศ มทส. หอจดหมายเหตุ มทส. เรียนรู้ด้วยตนเอง
บริการห้องสมุด บริการสื่อการศึกษา แบบฟอร์มออนไลน์ เครือข่ายความร่วมมือ ระเบียบการใช้บริการ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม โครงสร้าง ศบส. บุคลากร สถานที่ตั้งอาคารบรรณสาร การประกันคุณภาพการศึกษา รายงานประจำปี แผนพัฒนา ศบส. การจัดการความรู้ นำเรื่องมาเล่า นำข่าวมาบอก ระบบ MIS ศบส.
Single Search

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

Access Medicine

เป็นฐานข้อมูลหนังสือตำราทางการแพทย์ฉบับเต็มของสำนักพิมพ์ McGraw-Hill ประกอบด้วยตำราหลัก 2 กลุ่ม คือ พรีคลินิก และ คลินิก รวมทั้งมีข้อมูลยามากกว่า 51,000 รายการ ข้อมูลแนวทางการรักษา วินิจฉัยอาการความผิดปกติและข้อมูลเชิงสรุป วีดิโอ ภาพประกอบ คู่มือผู้ป่วย ข้อมูลปัจจุบันและข่าวในวงการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนแบบทดสอบเพื่อประเมินตนเองจากหนังสือเล่มต่างๆ

Audiobooks on EBSCOhost

ฐานข้อมูลหนังสือเสียง (Audiobooks) ให้ข้อมูลหนังสือวรรณกรรมภาษาต่างประเทศ จำนวน 8 ชื่อเรื่อง ในรูปแบบไฟล์ MP3 ผู้ใช้บริการสามารถยืมหนังสือเสียงได้ โดยสมัครสมาชิก (Create account) และดาวน์โหลดโปรแกรม Download Manager เพื่อใช้ในการอ่านไฟล์หนังสือเสียงดังกล่าวได้ด้วยตนเองจากเว็บไซต์ของฐานข้อมูล


Cambridge Books Online

 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Cambridge ประกอบด้วยเนื้อหาด้าน Earth and Environmental Sciences, Economics, Language and Linguistics, Life Sciences, Music, Politics and international relations ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาบอกรับ จำนวน 28 ชื่อเรื่อง

CRCnetBASE

เป็นส่วนหนึ่งในสำนักพิมพ์ของกลุ่ม Taylor & Francis ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ฯ ชั้นนำแถวหน้าของโลก CRCnetBASE ได้รับรางวัล Science, Technology, and Medicine eBook ยอดเยี่ยม ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีบอกรับ 7 รายชื่อ


eBooks on EBSCOhost

หนังสือออนไลน์ที่ผสานฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์เพื่อการใช้งานอย่างง่ายของ EBSCOhost ทำให้ eBooks on EBSCOhost สามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย อาทิเช่น การเข้าถึงเนื้อหาฉบับเต็ม, ขั้นตอนการดาวน์โหลดอย่างง่ายดาย เข้ากันได้ดีกับคอมพิวเตอร์ทุกประเภทรวมทั้งอุปกรณ์พกพาทุกชนิด, การDownload Offlineที่ผู้อ่านสามารถอ่านeBooksได้โดยไม่ต้องอาศัยสัญญาณอินเตอร์เนต, การจดบันทึก, การพิมพ์, การอีเมล์, การทำอ้างอิง และอื่นๆ


ebrary

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ชั้นนำกว่า 220 สำนักพิมพ์ครอบคลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ การแพทย์
** Download/Install ebrary Reader for Windows **
"กรุณา download  ebrary reader ก่อนใช้งานครั้งแรก"

Knovel

เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้เนื้อหาด้านวิศวกรรมศาสตร์ เคมี ชีวเคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์การอาหาร เภสัชและเครื่องสำอาง ได้แก่
 Adhesives, Coatings, Sealants & Inks 
  Aerospace & Radar Technology 
  Biochemistry, Biology & Biotechnology 
  Ceramics & Ceramic Engineering 
  Chemistry & Chemical Engineering 
  Civil Engineering & Construction Materials 
  Computer Hardware Engineering 
  Earth Sciences 
  Electrical & Power Engineering 
  Electronics & Semiconductors 
  Engineering Management & Leadership 
  Environment & Environmental Engineering 
  Fire Protection Engineering & Emergency Response 
  Food Science 
  General Engineering & Project Administration 
  Industrial Engineering & Operations Management 
  Manufacturing Engineering 
  Mechanics & Mechanical Engineering 
  Metals & Metallurgy 
  Mining Engineering & Extractive Metallurgy 
  Nanotechnology 
  Oil & Gas Engineering 
  Optics & Photonics 
  Pharmaceuticals, Cosmetics & Toiletries 
  Plastics & Rubber 
  Process Design, Control & Automation 
  Safety & Industrial Hygiene
  Sustainable Energy & Development 
  Textiles 
  Transportation Engineering 
  Welding Engineering & Materials Joining 

McGraw-Hill eBook Library (Medical Collection and USMLE Collection)

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งเล่ม ผลิตโดยสำนักพิมพ์ McGraw-Hill

1) Medical Collection ประกอบด้วยหนังสือในหมวดย่อยต่างๆ ดังนี้ Primary care, Nursing, First Aid Test Prep

2) USMLE Collection ประกอบด้วย USMLE Exams Step 1, Step 2 CK และ Step 3 ซึ่งสามารถใช้งานรูปแบบการทดสอบทั้งรูปแบบการฝึกหัดเพื่อการศึกษาและรูปแบบจริงที่ใช้ในการทดสอบ USMLE (FREDv2) เพื่อประเมินความรู้ตัวเอง และ ทราบหนังสือที่จำเป็นต่อการอ่านเพิ่มเติมก่อนสอบจริง

MyiLibrary

เป็นแพลตฟอร์มหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมและเติบโตเร็วที่สุดในปัจจุบัน  ครอบคลุมทุกสาขาวิชาหลัก
ในการ Print หรือ Download ข้อมูลทางสำนักพิมพ์กำหนดให้ดำเนินการได้ครั้งละ 10 % ของจำนวนหน้าทั้งหมดของตัวเล่ม (จำนวน Print หรือ Download นับแยกกัน) ทั้งนี้หากผู้ใช้ต้องการ Print หรือ Download เพิ่ม สามารถทำได้โดย Logout ออกจากหนังสือเล่มดังกล่าวก่อน หรือเปลี่ยนไปใช้หนังสือชื่ออื่นๆ ก่อน ประมาณ 5 นาที แล้วค่อยกลับมา Print หรือ Download เล่มที่ต้องการ ระบบจะคืนค่า Print หรือ Download ให้ 10 % อีกครั้ง แต่หากเป็นการอ่านออนไลน์ ไม่มีการจำกัดสิทธิ์ใดๆ


OVID

หนังสืออิเล็กทรอนิกที่ ศบส. บอกรับจำนวน 5 ชื่อ ดังนี้
1. History for pathologists. 3th ed. 2006
2. Forensic emergency medicine. 2nd ed. 2006
3. Griffith's minute clinical consult 2006
4. Designing clinical research 3rd ed. 2006
5. 5-minute consult clinical companion to women's health 2006

User ID; sutt99
Password: sunshine

ScienceDirect eBook

ฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มหาวิทยาลัยบอกรับไว้จำนวน 625 เล่ม ครอบคลุมสาขาหลักทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ สำหรับสาขา Energy และ Engineering สามารถเข้าย้อนหลังได้ถึง ค.ศ. 1995-2006, 2007, 2008 อ่านได้ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้

Springerlink eBook

เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ สำนักพิมพ์ SpringerLink (เดิมคือ Kluwer) ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) จัดหาเพื่อให้บริการกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน 75 แห่ง ครอบคลุมเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific) เทคนิค (Technical) และการแพทย์ (Medical) สามารถสืบค้นข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 จนถึงปี 2000 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 1 ชื่อ อ่านได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ สามารถพิมพ์ หรือบันทึกข้อมูล ครั้งละ 1 หน้า พิมพ์ได้วันละไม่เกิน 40 หน้า ต่อ 1 เครื่อง ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนในระบบ

SUT-eBook

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มทส. บอกรับ โดยจำแนกตามปีที่บอกรับ และสาขาวิชา


Wiley InterScience

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านคณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์

Woodhead ebooks

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Woodhead ประกอบด้วยเนื้อหาด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศูนยฺ์บรรณสารและสื่อการศึกษาบอกรับ จำนวน 49 ชื่อเรื่อง ปัจจุบันให้บริการบนแพลตฟอร์มของฐานข้อมูล Science Direct

World Sciencetific

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ World Sciencetific ครอบคลุมทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน และการจัดการ

เว็บไซต์เสนอหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ EBSCOhost Collection Manager

เว็บไซต์ของบริษัท EBSCO เพื่ออำนวยความสะดวกในการเสนอหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เข้าห้องสมุด โปรดศึกษาวิธีการใช้ก่อนดำเนินการ
User Name: surselect