สืบค้น SUTCat สหบรรณานุกรม ฐานข้อมูลทดลองใช้ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ คลังปัญญา มทส. ทรัพยากรสารสนเทศ มทส. หอจดหมายเหตุ มทส. เรียนรู้ด้วยตนเอง
บริการห้องสมุด บริการสื่อการศึกษา แบบฟอร์มออนไลน์ เครือข่ายความร่วมมือ ระเบียบการใช้บริการ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม โครงสร้าง ศบส. บุคลากร สถานที่ตั้งอาคารบรรณสาร การประกันคุณภาพการศึกษา รายงานประจำปี แผนพัฒนา ศบส. การจัดการความรู้ นำเรื่องมาเล่า นำข่าวมาบอก ระบบ MIS ศบส.
Single Search

ฐานข้อมูลออนไลน์

ABI/INFORM Complete

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทางด้านธุรกิจ  การโฆษณา  การตลาด  เศรษฐศาสตร์  การจัดการทรัพยากรมนุษย์  การเงิน  ภาษี  คอมพิวเตอร์  มากกว่า 1,100  รายชื่อ  รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่าง ๆ อีกมากกว่า 60,000  บริษัท  และสามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มจากวารสารทั่วโลกกว่า  800  รายชื่อ  ย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1971- ปัจจุบัน 

Academic Search Complete

     ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด และครอบคลุมสาขาวิชาจำนวนมากที่สุดของโลกฐานข้อมูลหนึ่ง ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปีค.ศ1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ : มานุษยวิทยา, ดาราศาสตร์, ชีววิทยา, เคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมศาสตร์, การศึกษาชาติพันธุ์&วัฒนธรรม, ภูมิศาสตร์, กฎหมาย, วัสดุศาสตร์, คณิตศาสตร์, ดนตรี, เภสัชศาสตร์, ฟิสิกส์, จิตวิทยา, ศาสนาและเทววิทยา, สัตวแพทยศาสตร์, สตรีศึกษา, สัตววิทยาและสาขาอื่นๆ

       เข้าใช้จากภายนอกมหาวิทยาลัยได้ที่
URL:  https://search.ebscohost.com
User ID; sut


Access Medicine

เป็นฐานข้อมูลหนังสือตำราทางการแพทย์ฉบับเต็มของสำนักพิมพ์ McGraw-Hill ประกอบด้วยตำราหลัก 2 กลุ่ม คือ พรีคลินิก และ คลินิก รวมทั้งมีข้อมูลยามากกว่า 51,000 รายการ ข้อมูลแนวทางการรักษา วินิจฉัยอาการความผิดปกติและข้อมูลเชิงสรุป วีดิโอ ภาพประกอบ คู่มือผู้ป่วย ข้อมูลปัจจุบันและข่าวในวงการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนแบบทดสอบเพื่อประเมินตนเองจากหนังสือเล่มต่างๆ


Access Surgery

ฐานข้อมูลทางด้านศัลยศาสตร์เหมาะกับ Clinical Year ประกอบด้วย หนังสือเด่นๆ ทางด้านศัลยศาสตร์หลายรายการ เช่น Schwartz, Zollinger, Maingot เป็นต้น และยังมีวีดีโอแสดงการทำหัตถการ (procedure) ต่างๆ พร้อมกับ Teaching tools สำหรับอาจารย์


ACM Digital Library

ฐานข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อ article reviews และเอกสารเต็มของบทความวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า เอกสารการประชุมวิชาการ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และจดหมายข่าวทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ ค.ศ. 1985-ปัจจุบัน

ASTM Standards & Journals

ฐานข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป เอกสารเต็มของวารสารด้านวิศวกรรมโยธา จำนวน 3 ชื่อเรื่อง ได้แก่ Geotechnical Testing Journal, The Journal of ASTM International, Journal of Testing and Evaluation จากสำนักพิมพ์ American Society for Testing and Materials โดยให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1987-ปัจจุบัน และมาตรฐานกว่า 12,000 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยาง ปิโตรเคมี คอนกรีต ห้องปฏิบัติการทดสอบ เครื่องมือแพทย์ โดยสามารถสืบค้นข้อมูลได้พร้อมกัน 35 ผู้ใช้

Clinical Skills

เป็นฐานข้อมูลทางการพยาบาล ชื่อเดิมคือ Mosby's Nursing Skills Database เป็นฐานข้อมูลที่นำเสนอข้อมูลและหลักฐานทางการพยาบาล ซึ่งมีวิดีโอมากกว่า 500 ทักษะทางการพยาบาล พร้อมคู่มือประกอบต่างๆ รวมไปถึงแบบฝึกหัดทบทวน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเห็นภาพ และเข้าใจในวิธีการทำทักษะทางการพยาบาลในแต่ละเรื่องนั้นๆ

Computers & Applied Sciences Complete

ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่วงปีของข้อมูล : ค.ศ.1965 – ปัจจุบัน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ความ ความท้าทายทางวิศวกรรมแบบดั้งเดิมและงานวิจัยและเป็นทรัพยากรเพื่องานวิจัยที่ส่งผลกระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยีใหม่ CASC มีดัชนีและสาระสังเขปจากจำนวนวารสารมากกว่า 2,200 รายชื่อ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 1,020 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์, ทฤษฎีและระบบคอมพิวเตอร์, ระบบเทคโนโลยีใหม่
เข้าใช้จากภายนอกมหาวิทยาลัยได้ที่
URL:  https://search.ebscohost.com
User ID; sut

Dentistry & Oral Sciences Source

ครอบคลุมมุมมองทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสาขาทันตกรรม รวมถึงสาธารณสุขด้านทันตกรรม เอ็นโดดอนติกส์ (endodontics) อาการปวดหน้า & ศัลยกรรม การศึกษาเกี่ยวกับฟันและโรคฟัน พยาธิวิทยา/ศัลยกรรม/รังสีวิทยาด้านช่องปาก & แม็กซิโลเฟเชียล ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมสำหรับเด็ก ปริทันตวิทยา และทันตกรรมประดิษฐ์ ฐานข้อมูลนี้ได้รับการอัพเดตทุกสัปดาห์ใน EBSCOhost

Dissertations Full Text in PDF format

เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ปริญญา เอก และปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา ครอบคลุมทุกสาขาวิชา มีวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3,850 ชื่อ วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 1 ชื่อ อ่านได้ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้

Education Research Complete

เป็นแหล่งทรัพยากรออนไลน์ที่น่าเชื่อถือสำหรับงานวิจัยด้านการศึกษา โดยครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาระดับที่สูงขึ้น และความชำนาญพิเศษทางการศึกษาทั้งหมด เช่น การศึกษาแบบพหุภาษา สุขศึกษา และการทดสอบ Education Research Complete ให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า 2,100 รายการ ตลอดจนวารสารฉบับเต็มกว่า 1,200 รายการ และรวมไปถึงหนังสือและบทความเฉพาะเรื่องอีกเกือบ 500 รายการ
เข้าใช้จากภายนอกมหาวิทยาลัยได้ที่
URL:  https://search.ebscohost.com
User ID; sut

H.W. Wilson

ฐานข้อมูลดรรชนี บทคัดย่อ และเอกสารเต็มทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการ บริหาร กฎหมาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ย้อนหลังตั้งแต่ ค.ศ. 1994-ปัจจุบัน กว่า 1,800 ชื่อเรื่องจาก 12 ฐานข้อมูลย่อย
Applied Science & Technology Full Text (H.W.Wilson)
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=asf

Art Full Text
(H.W. Wilson)
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=aft

Biological & Agricultural Index Plus
(H.W. Wilson)
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=bai

Business Abstracts with Full Text
(H.W.Wilson)
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=bft

Education Full Text
(H.W. Wilson)
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=eft

General Science Full Text (H.W. Wilson)
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=gft

Humanities Full Text
(H.W. Wilson)
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=hft

Index to Legal Periodicals & Books Full Text
(H.W. Wilson)
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=lft

Library Literature & Information Science Full Text
(H.W. Wilson)
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=llf

OmniFile Full Text Mega
(H.W. Wilson)
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=ofm

Readers' Guide Full Text Mega
(H.W. Wilson)
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=rgm

Social Sciences Full Text
(H.W. Wilson)
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=ssf
เข้าใช้จากภายนอกมหาวิทยาลัยได้ที่
URL:  https://search.ebscohost.com
User ID; sut

IEEE/IET Electronic Library (IEL)

ฐานข้อมูลเอกสารเต็มของวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า และเอกสารการประชุม รวมทั้งเอกสารมาตรฐานต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กว่า 1.2 ล้านรายการจากสิ่งพิมพ์มากกว่า 12,000 ชื่อเรื่อง จาก 2 แหล่งข้อมูล คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET)
*** ระบบไม่อนุญาตให้เข้าใช้งานผ่าน VPN ***

ILO Encyclopaedia

เป็นฐานข้อมูลของ The International Labour Office (ILO) เพื่อใช้ Encyclopaedia of Occupational Health and Safety แบบเข้าใช้ได้ทีละ 1 คน (Single User) โดยเลือกคลิกที่ชื่อหัวข้อที่จะอ่าน กรอก User&Password และสามารถสั่งพิมพ์ได้ สำหรับเครื่องที่เคยเข้าใช้งานแล้ว สามารถเลือกให้จดจำ password เพื่อการเข้าใช้ครั้งต่อไปได้
User Name: UOFTECH


LISTA with Full Text

ทำดัชนีวารสารฉบับเต็มกว่า 560 รายการ วารสารสำคัญเกือบ 50 รายการ และวารสารคัดเลือกเกือบ 125 รายการ รวมทั้งหนังสือ รายงานการวิจัย และเอกสารตีพิมพ์จากการประชุม ฐานข้อมูลนี้ยังมีวารสารฉบับเต็มกว่า 300 รายการ หัวเรื่องมีเนื้อหาเกี่ยวกับบรรณารักษศาสตร์ การจัดหมวดหมู่ การจัดทำรายการ สารสนเทศเชิงวิเคราะห์ การค้นคืนสารนิเทศออนไลน์ การจัดการสารสนเทศ และอื่นๆ เนื้อหาครอบคลุมในฐานข้อมูลนี้ย้อนหลังไปได้ถึงช่วงกลางทศวรรษ 1960
เข้าใช้จากภายนอกมหาวิทยาลัยได้ที่
URL:  https://search.ebscohost.com
User ID; sut
Password: library

NPC Safety and Environmental Service

ฐานข้อมูลให้ข้อมูลการอบรม กฎหมาย มาตรฐานและสารสนเทศทางด้านเกี่ยวกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
User ID; library
sutlibrary


ProQuest Dissertations & Theses Global

เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกฉบับเต็มของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโท ตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1 ล้านรายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ

SAE Digital Library

เป็นฐานข้อมูลที่ผลิตโดย SAE International  รวบรวม Technical Paper มากกว่า 90,000 รายการ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 110 รายการ ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 –ปัจจุบัน ครอบคลุมเนื้อหาด้านวิศวกรรมยานยนต์ แสดงผลเอกสารฉบับเต็มในรูป HTML หรือ PDF file

Safety Info

ฐานข้อมูลเอกสารเต็มของบทความ  รายงาน  เอกสาร  แบบฟอร์ม  รูปภาพ  โปสเตอร์  คู่มือ  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ครอบคลุมทางด้านสาธารณสุข  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  อนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาที่เกี่ยวข้องกว่า 5,000 ชื่อ
User ID; suranaree

SCOPUS

ฐานข้อมูลดรรชนีและสาระสังเขปของวารสารวิชาการกว่า 15,000 ชื่อ มีข้อมูลกว่า 29 ล้านระเบียนจากสำนักพิมพ์กว่า 4,000 แห่งทั่วโลก โดยให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990-ปัจจุบัน ซึ่งรายการวารสารที่ปรากฏหากเป็นวารสารที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา บอกรับจะสามารถเรียกดูเอกสารฉบับเต็มได้ในทันที
*** ระบบไม่อนุญาตให้เข้าใช้งานผ่าน VPN ***

Siamsafety.com

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
User ID; sut

UpToDate

เป็นฐานข้อมูลทางการแพทย์ ยาและ สมุนไพรจากสหรัฐอเมริกาที่เชื่อถือได้ของโลก โดยสามารถสืบค้นหาคำตอบตรงจุดตรงประเด็น ครอบคลุม 18 สาขาทางการแพทย์ เช่น อายุรศาสตร์ในสาขาต่างๆ, สูติ-นรีเวชวิทยา,กุมารเวชศาสตร์ อุบัติเหตุฉุกเฉินและศัลยศาสตร์ โดยทำการ review จากวารสารทั่วโลกกว่า 462 รายชื่อ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มากกว่า 4,800 ท่านที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก อ่านได้ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้

Web of Science

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและบทคัดย่อพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 ชื่อเรื่องเรื่อง ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001-ปัจจุบัน

สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป)

เว็บไซต์ของสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป) ในการค้นคว้าข้อมูล หรือดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลต่าง ๆ และเพื่อติดตามข่าวสารด้านความปลอดภัยของสมาคม ฯ ตามสิทธิ์ที่สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ เป็นสมาชิกประเภทสถาบัน
Username : jomputra@sut.ac.th 
Password : 1NHSIEVJ

ห้องสมุดข่าวมติชน

ฐานข้อมูล Newsclip Online ของบริษัท เอ็ม เอ็ดดูเคชั่น จำกัด และ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) สามารถเข้าใช้สืบค้นฐานข้อมูลและสามารถดู FullText บริการสืบค้นที่ครอบคลุมฐานข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นทางเลือกใหม่ในการสืบค้นและติดตามข้อมูลในหมวดและหัวเรื่องที่ต้องการ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ในรูปแบบ ของข่าว สัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์-วิจารณ์ รายงาน หรือข้อเขียนอื่นๆ เกี่ยวข้องกับองค์กร ภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งบุคคลสำคัญที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกประเภท ในเครือมติชน และสื่อสิ่งพิมพ์อีกกว่า 30 ฉบับในเมืองไทย
เงื่อนไข:
1. คลิกเลือกที่ชื่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ลำดับที่ 16) ระบบจะเข้าให้อัตโนมัติตามเลข IP ของมหาวิทยาลัยกำหนด
2. สามารถเข้าค้นได้พร้อมกัน 5 ผู้ใช้
*** ขณะนี้ฐานข้อมูลนี้ได้กำหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานดังนี้ ***
User name :  SUTlibrary
Password : CLREM