สืบค้น SUTCat สหบรรณานุกรม ฐานข้อมูลทดลองใช้ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ คลังปัญญา มทส. ทรัพยากรสารสนเทศ มทส. หอจดหมายเหตุ มทส. เรียนรู้ด้วยตนเอง
บริการห้องสมุด บริการสื่อการศึกษา แบบฟอร์มออนไลน์ เครือข่ายความร่วมมือ ระเบียบการใช้บริการ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม โครงสร้าง ศบส. บุคลากร สถานที่ตั้งอาคารบรรณสาร การประกันคุณภาพการศึกษา รายงานประจำปี แผนพัฒนา ศบส. การจัดการความรู้ นำเรื่องมาเล่า นำข่าวมาบอก ระบบ MIS ศบส.
Single Search

หนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์

Cambridge Dictionaries online

Cambridge University Press.

Chemistry Dictionary

The website is a free online chemistry dictionary containing over 1,800 chemistry terms and definitions.

Diabetes Dictionary

The National Diabetes Information Clearinghouse (NDIC) is a service of the National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK). The NIDDK is part of the National Institutes of Health under the U.S. Department of Health and Human Services.

Dictionary of Abbreviations and Acronyms in Geographic Information Systems, Cartography, and Remote

This dictionary decodes abbreviations and acronyms found in various publications including maps and websites. These abbreviations or acronyms, therefore, are not necessarily authoritative or standardized in format or content.

Dictionary of Botanical Epithets

The epithets are largely taken from alpine plants and found in the seed lists of the North American Rock Garden Society's seed list, alpine plant nursery catalogs and alpine references.

GIS Dictionary

This on-line dictionary of GIS terms is brought to you by the Association for Geographic Information and the University Of Edinburgh Department of Geography.     The dictionary includes definitions for 980 terms compiled from a variety of sources which either relate directly to GIS or which GIS users may come across in the course of their work. The dictionary is also supplemented by 52 diagrams.

Medical Dictionary

U.S. National Library of Medicine National Institutes of  Health.

MedTerms.com Medical Dictionary

MedTerms.com is the medical reference for MedicineNet.com, containing easy-to-understand explanations of over 10,000 medical terms. This online medical dictionary provides quick access to hard-to-spell medical definitions through an extensive alphabetical listing.

The Adam Health Illustrated Encyclopedia

The adam Health Illustrated Encyclopedia includes over 4,000 articles about diseases, tests, symptoms, injuries, and surgeries. It also contains an extensive library of medical photographs and illustrations.

ศัพท์สัมพันธ์ด้านการศึกษาทางไกล