สืบค้น SUTCat สหบรรณานุกรม ฐานข้อมูลทดลองใช้ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ คลังปัญญา มทส. ทรัพยากรสารสนเทศ มทส. หอจดหมายเหตุ มทส. เรียนรู้ด้วยตนเอง
บริการห้องสมุด บริการสื่อการศึกษา แบบฟอร์มออนไลน์ เครือข่ายความร่วมมือ ระเบียบการใช้บริการ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม โครงสร้าง ศบส. บุคลากร สถานที่ตั้งอาคารบรรณสาร การประกันคุณภาพการศึกษา รายงานประจำปี แผนพัฒนา ศบส. การจัดการความรู้ นำเรื่องมาเล่า นำข่าวมาบอก ระบบ MIS ศบส.
Single Search

เรียนรู้ด้วยตนเอง

IPTV HD

ชมฟรีทีวี ความคมชัดสูง

Video on Demand

รวบรวมเทปบันทึกรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในห้องเรียนขนาดใหญ่

Music on Demand

ฟังเพลงภายในอาคารบรรณสาร

ระบบจองห้องค้นคว้า

จองห้องค้นคว้าเดี่ยว / กลุ่ม

Web-based Instruction

รวบรวมบทเรียนสำเร็จรูปในรายวิชาต่าง ๆของ มทส ในความรับผิดชอบของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

e-Learning SET Corner