สืบค้น SUTCat สหบรรณานุกรม ฐานข้อมูลทดลองใช้ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ คลังปัญญา มทส. ทรัพยากรสารสนเทศ มทส. หอจดหมายเหตุ มทส. เรียนรู้ด้วยตนเอง
บริการห้องสมุด บริการสื่อการศึกษา แบบฟอร์มออนไลน์ เครือข่ายความร่วมมือ ระเบียบการใช้บริการ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม โครงสร้าง ศบส. บุคลากร สถานที่ตั้งอาคารบรรณสาร การประกันคุณภาพการศึกษา รายงานประจำปี แผนพัฒนา ศบส. การจัดการความรู้ นำเรื่องมาเล่า นำข่าวมาบอก ระบบ MIS ศบส.
Single Search

นิทรรศการ Online


นิทรรศการ ๑ ใน ๙ พระอัจฉริยภาพ ด้านสิ่งประดิษฐ์

นิทรรศการ พระมหากษัตริย์นักกีฬา

นิทรรศการ รำลึกในพระมหาธิคุณ

นิทรรศการ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

นิทรรศการ วันวิจิตรกิตติการ 80

นิทรรศการ หนังสือดีเด่นประจำปี 2558

นิทรรศการ พันธุ์ไม้ อันเนื่องด้วยพระนามาภิไธย สิรินธร และพันธุ์ไม้สีประจำพระองค์ (สีม่วง)

นิทรรศการ รักรส...Strawberry

นิทรรศการ พระกรุณาธิคุณ ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นิทรรศการ SEA Write พ.ศ. 2557

นิทรรศการรัก...รสช็อกโกแลต
นิทรรศการย้อนวัยไป...เป็นเด็ก
นิทรรศการบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นิทรรศการ มาอ่านหนังสือรางวัลซีไรต์...กันเถอะ
นิทรรศการ โคราฆะปุระ...โคราช 357 ปี
นิทรรศการ รักแท้...คือแม่รัก
นิทรรศการ ถนนมิตรภาพ
นิทรรศการ ต้อนรับน้องใหม่ Nice To Meet You
นิทรรศการ ASEAN Week@Library
นิทรรศการแห่งความรัก 56
นิทรรศการพระบรมราโชวาท พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด
นิทรรศการ รางวัลซีไรต์ ปี พ.ศ. 2555
นิทรรศการ เพื่อนบ้านอาเซียน ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียด
นิทรรศการ วันแม่ 12 สิงหาคม 2555
นิทรรศการ เพื่อนบ้านอาเซียน ประเทศสาธารณรัฐอินโดนิเซีย
นิทรรศการ เพื่อนบ้านอาเซียน ประเทศสิงคโปร์ Singapore
นิทรรศการ ขนมไทย ในวรรณคดี
  นิทรรศการ ส่งความสุข (ส.ค.ส.)
  นิทรรศการ 108 วิธี ความสุขสร้างได้
  นิทรรศการประชาคมอาเซียน
  นิทรรศการรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2554