สืบค้น SUTCat สหบรรณานุกรม ฐานข้อมูลทดลองใช้ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ คลังปัญญา มทส. ทรัพยากรสารสนเทศ มทส. หอจดหมายเหตุ มทส. เรียนรู้ด้วยตนเอง
บริการห้องสมุด บริการสื่อการศึกษา แบบฟอร์มออนไลน์ เครือข่ายความร่วมมือ ระเบียบการใช้บริการ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม โครงสร้าง ศบส. บุคลากร สถานที่ตั้งอาคารบรรณสาร การประกันคุณภาพการศึกษา รายงานประจำปี แผนพัฒนา ศบส. การจัดการความรู้ นำเรื่องมาเล่า นำข่าวมาบอก ระบบ MIS ศบส.
Single Search

ภาพกิจกรรม ASEAN@SUT Library


ภาพกิจกรรม ASEAN Day@SUT Library 2016 วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ( ขอบคุณภาพจากส่วนประชาสัมพันธ์ )

ภาพกิจกรรม ASEAN Day@SUT Library 2016 วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ภาพกิจกรรม ASEAN Culture Festival@SUT Library วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559

ภาพกิจกรรม ASEAN Culture Festival@SUT Library วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559

ภาพกิจกรรม ASEAN Culture Festival@SUT Library วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559

ภาพกิจกรรม ASEAN Culture Festival@SUT Library วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559 ( ขอบคุณภาพจากส่วนประชาสัมพันธ์ )

ภาพกิจกรรม ASEAN Culture Festival@SUT Library วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559 ( ขอบคุณภาพจากส่วนประชาสัมพันธ์ )

ชมภาพกิจกรรมASEAN Day@SUT วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ( ขอบคุณภาพจากส่วนประชาสัมพันธ์ )
ชมภาพกิจกรรมASEAN Day@SUT วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ภาพกิจกรรม ASEAN Culture Festival@SUT Library วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ( ขอบคุณภาพจากส่วนประชาสัมพันธ์ )

ภาพกิจกรรม ASEAN Culture Festival@SUT Library วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ภาพกิจกรรม ASEAN Culture Festival@SUT Library วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ภาพกิจกรรม ASEAN Culture Festival@SUT Library วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ชมภาพกิจกรรมเตรียมควมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ชมภาพกิจกรรมASEAN Day@SUT วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 (SUT facebook)
ชมภาพกิจกรรมASEAN Day@SUT วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ชมภาพกิจกรรม ASEAN Week@SUT Library วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557
ชมภาพกิจกรรม ASEAN Week@SUT Library วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557
ชมภาพกิจกรรม ASEAN Week@SUT Library วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557
ชมภาพกิจกรรม ASEAN Week@SUT Library วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2557
ชมภาพกิจกรรม ASEAN Week@SUT Library วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557
ชมภาพกิจกรรม ASEAN Day@Library วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556
ชมภาพกิจกรรม ASEAN Week@Library วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556
ชมภาพกิจกรรม ASEAN Week@Library วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2556
ชมภาพกิจกรรม ASEAN Week@Library วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556
ชมภาพกิจกรรม ASEAN Week@Library วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556


เรื่อง
วีดิทัศน์

ASEAN Culture Festival@SUT Library 2016


ASEAN Culture Festival@SUT Library
วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ASEAN Culture Festival@SUT Library
วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ASEAN Culture Festival@SUT Library
วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ASEAN Day@SUT Library
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ASEAN Week@SUT Library
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557

ASEAN Week@SUT Library
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557

ASEAN Week@SUT Library
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557

ASEAN Week@SUT Library
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2557

ASEAN Week@SUT Library
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557