สืบค้น SUTCat สหบรรณานุกรม ฐานข้อมูลทดลองใช้ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ คลังปัญญา มทส. ทรัพยากรสารสนเทศ มทส. หอจดหมายเหตุ มทส. เรียนรู้ด้วยตนเอง
บริการห้องสมุด บริการสื่อการศึกษา แบบฟอร์มออนไลน์ เครือข่ายความร่วมมือ ระเบียบการใช้บริการ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม โครงสร้าง ศบส. บุคลากร สถานที่ตั้งอาคารบรรณสาร การประกันคุณภาพการศึกษา รายงานประจำปี แผนพัฒนา ศบส. การจัดการความรู้ นำเรื่องมาเล่า นำข่าวมาบอก ระบบ MIS ศบส.
Single Search

วีดิทัศน์แนะนำศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา


เรื่อง
วีดิทัศน์


สารสนเทศท้องถิ่นนครราชสีมา วิดีทัศน์แนะนำการค้นหาหนังสือผ่านสมาร์ทโฟน และแท็ปเล็ตวีดิทัศน์แนะนำบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์  วีดิทัศน์แนะนำค่าบริการสารสนเทศวีดิทัศน์แนะนำบริการ Single search วีดิทัศน์แนะนำการยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อวีดิทัศน์แนะนำบริการยืมระหว่างห้องสมุด วีดิทัศน์แนะนำบริการการฝึกอบรมการค้นคืนสารสนเทศวีดิทัศน์แนะนำศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2556 วีดิทัศน์แนะนำขอเชิญเสนอหนังสือและทรัพยกรสารสนเทศเข้าห้องสมุดวีดิทัศน์แนะนำเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ แนะนำบริการห้องค้นคว้าวีดิทัศน์แนะนำการใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษา แนะนำบริการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศ วีดิทัศน์แนะนำการยืมคืนหนังสือด้วยตนเอง วีดิทัศน์แนะนำหอประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วีดิทัศน์แนะนำ e-book Reder วีดิทัศน์แนะนำห้อง Bookstore วีดิทัศน์แนะนำการสืบค้นข้อมูลจากภายนอกมหาวิทยาลัย VPN วีทัศน์แนะนำ การใช้สาธารณะสมบัติ