สืบค้น SUTCat สหบรรณานุกรม ฐานข้อมูลทดลองใช้ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ คลังปัญญา มทส. ทรัพยากรสารสนเทศ มทส. หอจดหมายเหตุ มทส. เรียนรู้ด้วยตนเอง
บริการห้องสมุด บริการสื่อการศึกษา แบบฟอร์มออนไลน์ เครือข่ายความร่วมมือ ระเบียบการใช้บริการ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม โครงสร้าง ศบส. บุคลากร สถานที่ตั้งอาคารบรรณสาร การประกันคุณภาพการศึกษา รายงานประจำปี แผนพัฒนา ศบส. การจัดการความรู้ นำเรื่องมาเล่า นำข่าวมาบอก ระบบ MIS ศบส.
Single Search

ภาพกิจกรรมศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา


2017-04-04 ผอ. พบพนักงาน

2017-04-04 กิจกรรมทำบุญศูนย์บรรณสารฯ ประจำปี 2560

2017-04-03 อบรมการค้นคืนสารสนเทศสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

2017-04-01 กิจกรรมCampus Tour มทส. ผู้ปกครองนักเรียนสอบสัมภาษณ์โควตาเข้าเยี่ยมชม ศบส.

2017-03-30 อบรมการค้นคืนสารสนเทศสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

2017-03-28 คณะเยี่ยมชม คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

2017-03-23 อบรมการค้นคืนสารสนเทศสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

2017-03-21 กิจกรรมพบนักเขียนรางวัลซีไรต์ 2559(พลัง เพียงพิรุฬห์)

2017-03-17 อบรมการค้นข้อมูลสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

2017-03-07 ศบส. ศึกษาดูงาน Green Office การไฟฟ้าบุรีรัมย์

2017-03-06 สัมมนาพนักงานศูนย์บรรณสารภายใน ปีงบประมาณ 2560

2017-02-21 อบรมการค้นคืนสารสนเทศสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

2017-02-17 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เยี่ยมชมห้องสมุด

2017-02-10 โรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม เยี่ยมชมห้องสมุด

DIY Valentine Day Gifts

2017-02-03 อบรมการค้นคืนสารสนเทศสาขาวิศวกรรมขนส่งและโปรแกรม EndNote

2017-01-27 ห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองปรู

2017-01-18 UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

2017-01-11 Endnote X8 Training

2016-12-29 อบรมการค้นคืนสารสนเทศสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

2016-12-28 Christmas@SUT Library

2016-12-27 สวัสดีปีใหม่ ศบส.

2016-12-26 สวัสดีปีใหม่ท่านอธิการบดี

2016-12-20 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เยี่ยมชมศูฯย์บรรณสารฯ

2016-12-17-18 ผู้ปกครองและนักเรียนโควตาเยี่ยมชม ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

2016-12-15 Can Tho University, Viet Nam

2016-12-02 Asst Prof. Dr. Michael Riediker

2016-11-30 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย มทสศักยบัณฑิต

2016-11-25 อบรมการค้นคืนสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์

2016-11-24 อบรมการค้นคืนสารสนเทศสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

2016-11-23 EndNote for foreign students

2016-11-22 รวมพลังแห่งความภักดี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2016-11-15 อบรมการค้นคืนสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์

2016-11-15 อบรมการค้นคืนสารสนเทศสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

2016-11-14 SUT Book Fair 2016

2016-11-08 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เยี่ยมชม ศบส.

2016-11-04 Richard & Vicky

2016-11-02 โรงเรียนสุรวิวัฒน์เรียนรู้การสืบค้นข้อมูลและการใช้บริการห้องสมุด

2016-11-01 Damar Wijaya from Indonesia

2016-10-20 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 เข้าเยี่ยม ศบส

2016-10-20 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เยี่ยมชม ศบส.

2016-09-26 โต้วาทีน้องใหม่ 2559 ปีที่ 6 รอบสุดท้าย

2016-09-26 โต้วาทีน้องใหม่ 2559 ปีที่ 6 รอบแรก

2016-09-21 ห้องสมุดเคลื่อนที่โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน

2016-08-17-18 ASEAN camp for SUT library staff

2016-09-10 จัดห้องสมุดโรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน

2016-09-08 กิจกรรม Big Cleaning Day

2016-09-08 ก่อนจัดกิจกรรม 5ส

2016-09-06 อบรมการค้นคืนสารสนเทศ ให้นักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์

2016-08-08 ASEAN Day@Library

ภาพกิจกรรมเก่า