สืบค้น SUTCat สหบรรณานุกรม ฐานข้อมูลทดลองใช้ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ คลังปัญญา มทส. ทรัพยากรสารสนเทศ มทส. หอจดหมายเหตุ มทส. เรียนรู้ด้วยตนเอง
บริการห้องสมุด บริการสื่อการศึกษา แบบฟอร์มออนไลน์ เครือข่ายความร่วมมือ ระเบียบการใช้บริการ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม โครงสร้าง ศบส. บุคลากร สถานที่ตั้งอาคารบรรณสาร การประกันคุณภาพการศึกษา รายงานประจำปี แผนพัฒนา ศบส. การจัดการความรู้ นำเรื่องมาเล่า นำข่าวมาบอก ระบบ MIS ศบส.
Single Search

บริการสื่อการศึกษา

รายการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์


เครื่องฉายภาพ LCD Projector

เครื่องฉายแผ่นทึบ VISUAL PRESENTER

เครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟนแบบเคลื่อนที่

จอรับภาพ

REMOTE MOUSE

LCD TV

เครื่องเล่น DVD

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

 • การขอใช้บริการยืม

  • โทรศัพท์แจ้งความต้องการที่ห้องบริการโสต โทร 3070 นัดวันเวลามารับอุปกรณ์
  • เขียนใบยืมเพื่อเป็นหลักฐานในการยืม
  หมายเหตุ : ถ้าเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ภายนอกมหาวิทยาลัยให้ทำเป็นบันทึกข้อความ และให้หัวหน้าหน่วยงานลงรายมือชื่อรับรอง
 • การขอใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์

  • ขอใช้บริการผ่านระบบเครือข่ายโดยเข้าไปที่ http://library.sut.ac.th >บริการของ ศบส. > แบบฟอร์มออนไลน์ > ขอใช้บริการโสตทัศนูปกรณ์ออนไลน์
  • ขอใช้บริการโดยกรอกใบขอใช้บริการโสตทัศนูปรกรณ์และส่งใบขอใช้บริการทางโทรสาร หรือด้วยตนเอง หรือระบบสารบรรณของมหาวิทยาลัยไปที่ห้องบริการโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และจะมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์บรรณสารไปดำเนินการติดตั้งหรือแนะนำการใช้โสตทัศนูปกรณ์
 • การขอใช้บริการสื่อกราฟิก

  • ขอใช้บริการโดยกรอกใบขอใช้บริการสื่อกราฟิกและศิลปกรรม และส่งใบขอใช้บริการทางโทรสาร หรือด้วยตนเอง หรือระบบสารบรรณของมหาวิทยาลัย ไปที่ห้องบริการโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
  • การรับสื่อสามารถติดต่อรับด้วยตนเองที่ห้องบริการสื่อการกราฟิกและศิลปกรรมหรือให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์บรรณสารเป็นผู้ไปดำเนินการติดตั้งให้
 • การขอใช้บริการผลิตเอกสารกลาง

  • ขอใช้บริการโดยกรอกใบขอใช้บริการผลิตเอกสาร โดยแยกใบขอใช้ ดังนี้
   - ใบขอใช้บริการงานการเรียนการสอน
   - ใบขอใช้บริการงานธุรการ

  และส่งแบบขอใช้พร้อมต้นฉบับเอกสาร ด้วยตนเอง หรือระบบสารบรรณของมหาวิทยาลัย ไปที่ห้องงานบริการเอกสารกลาง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โทรศัพท์ 3068 , 3066


อัตราค่าบริการ