สืบค้น SUTCat สหบรรณานุกรม ฐานข้อมูลทดลองใช้ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ คลังปัญญา มทส. ทรัพยากรสารสนเทศ มทส. หอจดหมายเหตุ มทส. เรียนรู้ด้วยตนเอง
บริการห้องสมุด บริการสื่อการศึกษา แบบฟอร์มออนไลน์ เครือข่ายความร่วมมือ ระเบียบการใช้บริการ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม โครงสร้าง ศบส. บุคลากร สถานที่ตั้งอาคารบรรณสาร การประกันคุณภาพการศึกษา รายงานประจำปี แผนพัฒนา ศบส. การจัดการความรู้ นำเรื่องมาเล่า นำข่าวมาบอก ระบบ MIS ศบส.
Single Search

บริการห้องสมุด

เวลาเปิดให้บริการ

 • ระหว่างเปิดภาคการศึกษา

  • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 20.00 น
  • วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.00 น.
  • ปิดวันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย
 • ระหว่างสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา

  • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 24.00 น
  • วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย เวลา 09.00 - 24.00 น.
 • ระหว่างปิดภาคการศึกษา

  • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
  • ปิดเสาร์ อาทิตย์ และปิดวันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย

บริการห้องสมุด


มวลทรัพยากรสารสนเทศ

วารสาร / หนังสือพิมพ์

สารสนเทศนครราชสีมา