บริการกราฟิกและศิลปกรรม

        บริการจัดทำป้ายข้อความประชาสัมพันธ์ ข้อความงานกราฟิกศิลปกรรม ด้วยวัสดุกระดาษ ผ้า สติ้กเกอร์ ฟิวเจอร์บอร์ด สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน งานประชุมสัมมนาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอัตราค่าบริการ

ขั้นตอนการขอใช้บริการสื่อกราฟิกและศิลปกรรม