ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เปิดบริการห้องสมุดถึงเวลา 24.00 น. (8 - 18 มกราคม 2561)