ขอเชิญสมาชิกห้องสมุดบันทึกลายนิ้วมือเพื่อสแกนเข้าห้องสมุด