กิจกรรมพบนักเขียนรางวัลซีไรต์ อังคาร จันทาทิพย์ - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
กิจกรรมพบนักเขียนรางวัลซีไรต์ อังคาร จันทาทิพย์