สุดยอดรางวัลระดับประเทศห้องสมุดสีเขียว - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
สุดยอดรางวัลระดับประเทศห้องสมุดสีเขียว