ห้องสมุดเปิดบริการถึงเที่ยงคืน ระหว่างวันที่ 5 - 19 มกราคม 2566 - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ห้องสมุดเปิดบริการถึงเที่ยงคืน ระหว่างวันที่ 5 - 19 มกราคม 2566