1-19 พฤษภาคม 2566 ห้องสมุดเปิดบริการถึงเที่ยงคืน - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
1-19 พฤษภาคม 2566 ห้องสมุดเปิดบริการถึงเที่ยงคืน