ลงทะเบียน : 14 กันยายน 2560 อบรมการค้นคืนสารสนเทศสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ และโปรแกรม EndNote