สืบค้น SUTCat สหบรรณานุกรม ฐานข้อมูลทดลองใช้ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ คลังปัญญา มทส. ทรัพยากรสารสนเทศ มทส. หอจดหมายเหตุ มทส. เรียนรู้ด้วยตนเอง
บริการห้องสมุด บริการสื่อการศึกษา แบบฟอร์มออนไลน์ เครือข่ายความร่วมมือ ระเบียบการใช้บริการ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม> โครงสร้าง ศบส. บุคลากร สถานที่ตั้งอาคารบรรณสาร การประกันคุณภาพการศึกษา รายงานประจำปี แผนพัฒนา ศบส. การจัดการความรู้ นำเรื่องมาเล่า นำข่าวมาบอก ระบบ MIS ศบส.
Single Search

บุคคลากร

ผู้บริหาร| ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ | ฝ่ายบริการสารสนเทศ | ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา | ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ | ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ

ผู้บริหาร


ชื่อ-สกุล:

อาจารย์ ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง

ตำแหน่ง:

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

E-mail:

nattaya@sut.ac.th

โทรศัพท์:

0-4422-3084

ชื่อ-สกุล:

อ.ดร. โศรฎา แข็งการ

ตำแหน่ง:

รองผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

E-mail:

soradak@sut.ac.th

โทรศัพท์:

0-4422-3077