สืบค้น SUTCat สหบรรณานุกรม ฐานข้อมูลทดลองใช้ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ คลังปัญญา มทส. ทรัพยากรสารสนเทศ มทส. หอจดหมายเหตุ มทส. เรียนรู้ด้วยตนเอง
บริการห้องสมุด บริการสื่อการศึกษา แบบฟอร์มออนไลน์ เครือข่ายความร่วมมือ ระเบียบการใช้บริการ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม> โครงสร้าง ศบส. บุคลากร สถานที่ตั้งอาคารบรรณสาร การประกันคุณภาพการศึกษา รายงานประจำปี แผนพัฒนา ศบส. การจัดการความรู้ นำเรื่องมาเล่า นำข่าวมาบอก ระบบ MIS ศบส.
Single Search

เรียนรู้ด้วยตนเอง

IPTV HD

ชมฟรีทีวี ความคมชัดสูง

Video on Demand

รวบรวมเทปบันทึกรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในห้องเรียนขนาดใหญ่

Music on Demand

ฟังเพลงภายในอาคารบรรณสาร

ระบบจองห้องค้นคว้า

จองห้องค้นคว้าเดี่ยว / กลุ่ม

Web-based Instruction

รวบรวมบทเรียนสำเร็จรูปในรายวิชาต่าง ๆของ มทส ในความรับผิดชอบของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

e-Learning SET Corner