สืบค้น SUTCat สหบรรณานุกรม ฐานข้อมูลทดลองใช้ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ คลังปัญญา มทส. ทรัพยากรสารสนเทศ มทส. หอจดหมายเหตุ มทส. เรียนรู้ด้วยตนเอง
บริการห้องสมุด บริการสื่อการศึกษา แบบฟอร์มออนไลน์ เครือข่ายความร่วมมือ ระเบียบการใช้บริการ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม> โครงสร้าง ศบส. บุคลากร สถานที่ตั้งอาคารบรรณสาร การประกันคุณภาพการศึกษา รายงานประจำปี แผนพัฒนา ศบส. การจัดการความรู้ นำเรื่องมาเล่า นำข่าวมาบอก ระบบ MIS ศบส.
Single Search

ฐานข้อมูลทดลองใช้

Access English

เป็นโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน เหมาะสำหรับนักศึกษาที่จะนำใช้ไปเพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลายช่องทางทั้งสมาร์ทโฟน แทปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ผ่านหน้าจอการใช้งานที่ง่ายต่อผู้ใช้
หมายเหตุ: ผู้ใช้สามารถลงทะเบียนได้เองผ่าน  URL  http://accessenglishnow.com/platform 

Britannica Online Academic Edition

เป็นสารานุกรมออนไลน์ที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ ชื่อ Britannica เองเป็นสำนักพิมพ์เก่าแก่มากกว่า 240 ปี ได้ผลิตสารานุกรมที่ได้รับความนิยมโดยสถาบันการศึกษาจากทั่วโลกBritannica Online Academic Edition ได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นสารานุกรมที่ทันสมัย และมีคุณภาพสำหรับอาจารย์และนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้า และวิจัย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในการนำไปใช้อ้างอิง

Communication & Mass Media Complete

เป็นฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชนและภาษาศาสตร์ ประกอบด้วยเนื้อหาของ CommSearch (เดิมผลิตโดย the National Communication Association) และ Mass Media Articles Index (เดิมผลิตโดย Penn State) พร้อมกับวารสารอื่น ๆ อีกมากมายในสาขาสื่อสารมวลชนและที่เกี่ยวข้องอื่นๆ CMMC ยังครอบคลุมดัชนีและบทคัดย่อของวารสารจำนวนมากกว่า 820 ชื่อเรื่อง และข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารจำนวนมากกว่า 500 ชื่อเรื่อง ข้อมูลย้อนหลังไปถึงปี ค.ศ 1915 CMMC รวบรวมคำศัพท์ด้านการสื่อสารจำนวนมากมายและการเรียกดูข้อมูลอ้างอิงที่เข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้ ยังรวบรวมประวัติผู้เขียนจำนวนมากกว่า 5,400 โปรไฟล์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวประวัติและข้อมูลบรรณานุกรมที่ครอบคลุมมากที่สุด อ้างถึงมากที่สุดและการสืบค้นที่พบบ่อยที่สุดสาหรับผู้เขียนในฐานข้อมูล

eBook Academic Collection

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมสหสาขาวิชาทุกคณะทางการศึกษา ศิลปะ ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ การศึกษา ศิลปะภาษา วรรณคดีวิจารณ์ การแพทย์ ศิลปะการแสดง ปรัชญา บทกวี รัฐศาสตร์ ศาสนา สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมและอื่นๆ

EEWOWW

เป็นเครื่องมือในการเขียนงานวิจัย (Online Authoring tool) แบบมืออาชีพโดยบูรณาการตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล (Data collecting) การจัดการรายการอ้างอิง (Citation Management) การจัดการรูปแบบเมนูคริปท์ (Manuscript formatting) จนถึงขั้นตรวจสอบการคัดลอก (Originality checking) โดยอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาสามารถลงทะเบียนสมัตรขอ Username password ผ่านเว็บไซต์ http://root.eewoww.com/pro/registration.aspx โดยในการสมัครต้องใช้ email ที่ออกโดยมหาวิทยาลัยเท่านั้น จากนั้นนำ email ที่สมัครและ password ทีไ่ด้มาล็อคอินเข้าใช้งานเป็นรายบุคคล

Karger Journal Collection

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ Karger ครอบคลุมชื่อเรื่องทางด้านแพทยศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องที่สำคัญจำนวนประมาณ 101 กว่ารายชื่อ ย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ.1998 ถึงปัจจุบัน โดยเน้นเนื้อหาด้านการรักษาและการวิจัยที่รวบรวมจากนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำในเครือข่ายทั่วโลกของสำนักพิมพ์ ฐานข้อมูลนี้เหมาะสำหรับแพทย์ นักศึกษาและนักวิจัย

McGraw-Hill eBook ภาษาไทย และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ McGraw-Hill ประมาณ 95 ชื่อเรื่องและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประมาณ 35 ชื่อเรื่อง

National Geographic Virtual Library

เป็นฐานในการศึกษาข้อมูลเรื่องราวต่างๆ จากทางสมาคม National Geographic ประกอบด้วยหนังสือ นิตยสารทั้งฉบับพิมพ์ปกติ และฉบับ Traveler แผนที่ รูปภาพ วิดีโอ สามารถแบ่งออกเป็นหัวเรื่องต่างๆ เช่น Animals, Environment, Science and Technology หรือสามารถค้นหาข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วผ่านทางช่อง Search หรือ Advance Seach ใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้สามารถอ่านเสียงเนื้อหาให้ฟังได้ จัดพิมพ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยสามารถค้นคว้าย้อนหลังได้ ตั้งแต่ ค.ศ. 1888-ปัจจุบัน