สืบค้น SUTCat สหบรรณานุกรม ฐานข้อมูลทดลองใช้ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ คลังปัญญา มทส. ทรัพยากรสารสนเทศ มทส. หอจดหมายเหตุ มทส. เรียนรู้ด้วยตนเอง
บริการห้องสมุด บริการสื่อการศึกษา แบบฟอร์มออนไลน์ เครือข่ายความร่วมมือ ระเบียบการใช้บริการ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม> โครงสร้าง ศบส. บุคลากร สถานที่ตั้งอาคารบรรณสาร การประกันคุณภาพการศึกษา รายงานประจำปี แผนพัฒนา ศบส. การจัดการความรู้ นำเรื่องมาเล่า นำข่าวมาบอก ระบบ MIS ศบส.
Single Search

ภาพกิจกรรม ASEAN@SUT Library


ภาพกิจกรรม ASEAN Day@SUT Library 2016 วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ( ขอบคุณภาพจากส่วนประชาสัมพันธ์ )

ภาพกิจกรรม ASEAN Day@SUT Library 2016 วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ภาพกิจกรรม ASEAN Culture Festival@SUT Library วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559

ภาพกิจกรรม ASEAN Culture Festival@SUT Library วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559

ภาพกิจกรรม ASEAN Culture Festival@SUT Library วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559

ภาพกิจกรรม ASEAN Culture Festival@SUT Library วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559 ( ขอบคุณภาพจากส่วนประชาสัมพันธ์ )

ภาพกิจกรรม ASEAN Culture Festival@SUT Library วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559 ( ขอบคุณภาพจากส่วนประชาสัมพันธ์ )

ชมภาพกิจกรรมASEAN Day@SUT วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ( ขอบคุณภาพจากส่วนประชาสัมพันธ์ )
ชมภาพกิจกรรมASEAN Day@SUT วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ภาพกิจกรรม ASEAN Culture Festival@SUT Library วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ( ขอบคุณภาพจากส่วนประชาสัมพันธ์ )

ภาพกิจกรรม ASEAN Culture Festival@SUT Library วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ภาพกิจกรรม ASEAN Culture Festival@SUT Library วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ภาพกิจกรรม ASEAN Culture Festival@SUT Library วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ชมภาพกิจกรรมเตรียมควมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ชมภาพกิจกรรมASEAN Day@SUT วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 (SUT facebook)
ชมภาพกิจกรรมASEAN Day@SUT วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ชมภาพกิจกรรม ASEAN Week@SUT Library วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557
ชมภาพกิจกรรม ASEAN Week@SUT Library วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557
ชมภาพกิจกรรม ASEAN Week@SUT Library วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557
ชมภาพกิจกรรม ASEAN Week@SUT Library วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2557
ชมภาพกิจกรรม ASEAN Week@SUT Library วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557
ชมภาพกิจกรรม ASEAN Day@Library วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556
ชมภาพกิจกรรม ASEAN Week@Library วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556
ชมภาพกิจกรรม ASEAN Week@Library วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2556
ชมภาพกิจกรรม ASEAN Week@Library วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556
ชมภาพกิจกรรม ASEAN Week@Library วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556


เรื่อง
วีดิทัศน์

ASEAN Culture Festival@SUT Library 2016


ASEAN Culture Festival@SUT Library
วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ASEAN Culture Festival@SUT Library
วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ASEAN Culture Festival@SUT Library
วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ASEAN Day@SUT Library
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ASEAN Week@SUT Library
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557

ASEAN Week@SUT Library
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557

ASEAN Week@SUT Library
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557

ASEAN Week@SUT Library
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2557

ASEAN Week@SUT Library
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557