สืบค้น SUTCat สหบรรณานุกรม ฐานข้อมูลทดลองใช้ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ คลังปัญญา มทส. ทรัพยากรสารสนเทศ มทส. หอจดหมายเหตุ มทส. เรียนรู้ด้วยตนเอง
บริการห้องสมุด บริการสื่อการศึกษา แบบฟอร์มออนไลน์ เครือข่ายความร่วมมือ ระเบียบการใช้บริการ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม> โครงสร้าง ศบส. บุคลากร สถานที่ตั้งอาคารบรรณสาร การประกันคุณภาพการศึกษา รายงานประจำปี แผนพัฒนา ศบส. การจัดการความรู้ นำเรื่องมาเล่า นำข่าวมาบอก ระบบ MIS ศบส.
Single Search

วีดิทัศน์แนะนำศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา


เรื่อง
วีดิทัศน์


สารสนเทศท้องถิ่นนครราชสีมา วิดีทัศน์แนะนำการค้นหาหนังสือผ่านสมาร์ทโฟน และแท็ปเล็ตวีดิทัศน์แนะนำบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์  วีดิทัศน์แนะนำค่าบริการสารสนเทศวีดิทัศน์แนะนำบริการ Single search วีดิทัศน์แนะนำการยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อวีดิทัศน์แนะนำบริการยืมระหว่างห้องสมุด วีดิทัศน์แนะนำบริการการฝึกอบรมการค้นคืนสารสนเทศวีดิทัศน์แนะนำศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2556 วีดิทัศน์แนะนำขอเชิญเสนอหนังสือและทรัพยกรสารสนเทศเข้าห้องสมุดวีดิทัศน์แนะนำเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ แนะนำบริการห้องค้นคว้าวีดิทัศน์แนะนำการใช้ห้องสมุดสำหรับนักศึกษา แนะนำบริการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศ วีดิทัศน์แนะนำการยืมคืนหนังสือด้วยตนเอง วีดิทัศน์แนะนำหอประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วีดิทัศน์แนะนำ e-book Reder วีดิทัศน์แนะนำห้อง Bookstore วีดิทัศน์แนะนำการสืบค้นข้อมูลจากภายนอกมหาวิทยาลัย VPN วีทัศน์แนะนำ การใช้สาธารณะสมบัติ