สืบค้น SUTCat สหบรรณานุกรม ฐานข้อมูลทดลองใช้ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ คลังปัญญา มทส. ทรัพยากรสารสนเทศ มทส. หอจดหมายเหตุ มทส. เรียนรู้ด้วยตนเอง
บริการห้องสมุด บริการสื่อการศึกษา แบบฟอร์มออนไลน์ เครือข่ายความร่วมมือ ระเบียบการใช้บริการ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม> โครงสร้าง ศบส. บุคลากร สถานที่ตั้งอาคารบรรณสาร การประกันคุณภาพการศึกษา รายงานประจำปี แผนพัฒนา ศบส. การจัดการความรู้ นำเรื่องมาเล่า นำข่าวมาบอก ระบบ MIS ศบส.
Single Search

ภาพกิจกรรมศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา


2017-03-28 คณะเยี่ยมชม คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

2017-03-23 อบรมการค้นคืนสารสนเทศสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

2017-03-21 กิจกรรมพบนักเขียนรางวัลซีไรต์ 2559(พลัง เพียงพิรุฬห์)

2017-03-17 อบรมการค้นข้อมูลสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

2017-03-07 ศบส. ศึกษาดูงาน Green Office การไฟฟ้าบุรีรัมย์

2017-03-06 สัมมนาพนักงานศูนย์บรรณสารภายใน ปีงบประมาณ 2560

2017-02-21 อบรมการค้นคืนสารสนเทศสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

2017-02-17 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เยี่ยมชมห้องสมุด

2017-02-10 โรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม เยี่ยมชมห้องสมุด

DIY Valentine Day Gifts

2017-02-03 อบรมการค้นคืนสารสนเทศสาขาวิศวกรรมขนส่งและโปรแกรม EndNote

2017-01-27 ห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองปรู

2017-01-18 UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

2017-01-11 Endnote X8 Training

2016-12-29 อบรมการค้นคืนสารสนเทศสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

2016-12-28 Christmas@SUT Library

2016-12-27 สวัสดีปีใหม่ ศบส.

2016-12-26 สวัสดีปีใหม่ท่านอธิการบดี

2016-12-20 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เยี่ยมชมศูฯย์บรรณสารฯ

2016-12-17-18 ผู้ปกครองและนักเรียนโควตาเยี่ยมชม ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

2016-12-15 Can Tho University, Viet Nam

2016-12-02 Asst Prof. Dr. Michael Riediker

2016-11-30 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย มทสศักยบัณฑิต

2016-11-25 อบรมการค้นคืนสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์

2016-11-24 อบรมการค้นคืนสารสนเทศสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

2016-11-23 EndNote for foreign students

2016-11-22 รวมพลังแห่งความภักดี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2016-11-15 อบรมการค้นคืนสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์

2016-11-15 อบรมการค้นคืนสารสนเทศสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

2016-11-14 SUT Book Fair 2016

2016-11-08 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เยี่ยมชม ศบส.

2016-11-04 Richard & Vicky

2016-11-02 โรงเรียนสุรวิวัฒน์เรียนรู้การสืบค้นข้อมูลและการใช้บริการห้องสมุด

2016-11-01 Damar Wijaya from Indonesia

2016-10-20 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2558 เข้าเยี่ยม ศบส

2016-10-20 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เยี่ยมชม ศบส.

2016-09-26 โต้วาทีน้องใหม่ 2559 ปีที่ 6 รอบสุดท้าย

2016-09-26 โต้วาทีน้องใหม่ 2559 ปีที่ 6 รอบแรก

2016-09-21 ห้องสมุดเคลื่อนที่โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน

2016-08-17-18 ASEAN camp for SUT library staff

2016-09-10 จัดห้องสมุดโรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน

2016-09-08 กิจกรรม Big Cleaning Day

2016-09-08 ก่อนจัดกิจกรรม 5ส

2016-09-06 อบรมการค้นคืนสารสนเทศ ให้นักเรียนโรงเรียนสุรวิวัฒน์

2016-08-08 ASEAN Day@Library

ภาพกิจกรรมเก่า