สืบค้น SUTCat สหบรรณานุกรม ฐานข้อมูลทดลองใช้ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ คลังปัญญา มทส. ทรัพยากรสารสนเทศ มทส. หอจดหมายเหตุ มทส. เรียนรู้ด้วยตนเอง
บริการห้องสมุด บริการสื่อการศึกษา แบบฟอร์มออนไลน์ เครือข่ายความร่วมมือ ระเบียบการใช้บริการ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม> โครงสร้าง ศบส. บุคลากร สถานที่ตั้งอาคารบรรณสาร การประกันคุณภาพการศึกษา รายงานประจำปี แผนพัฒนา ศบส. การจัดการความรู้ นำเรื่องมาเล่า นำข่าวมาบอก ระบบ MIS ศบส.
Single Search

บริการห้องสมุด

เวลาเปิดให้บริการ

 • ระหว่างเปิดภาคการศึกษา

  • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 20.00 น
  • วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.00 น.
  • ปิดวันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย
 • ระหว่างสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา

  • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 24.00 น
  • วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย เวลา 09.00 - 24.00 น.
 • ระหว่างปิดภาคการศึกษา

  • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
  • ปิดเสาร์ อาทิตย์ และปิดวันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย

บริการห้องสมุด


มวลทรัพยากรสารสนเทศ

วารสาร / หนังสือพิมพ์

สารสนเทศนครราชสีมา