แบบขอข้อมูลรายการบรรณานุกรม (CIP)/ISBN (CIP/ISBN Request Form)


ข้อมูลผู้ขอใช้บริการ (Requestor Details)
รหัสประจำตัว (ID No.)
ชื่อ-นามสกุล (First Name - Last Name)
สาขาวิชา/หน่วยงาน (Institute)
E-mail
โทรศัพท์ (Tel.)
ประเภทคำขอ (Request for)
ข้อมูลรายการบรรณานุกรม (CIP)      ISBN
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อขอรับบริการ (Details of Information Resources)
1. ผู้แต่ง (Author)
2. ชื่อหนังสือ (Title)
3. ครั้งที่พิมพ์ (Edition)
4. ผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ์ (Publisher’s Name and Address)
4.1 รูปแบบ (Type)
4.2 ชื่อ-สกุล / ชื่อหน่วยงาน : ภาษาไทย
        (First Name / Institute Name : Thai)
4.3 ชื่อ-สกุล / ชื่อหน่วยงาน : ภาษาอังกฤษ
        (First Name / Institute Name : English)
4.4 ที่อยู่ : ภาษาไทย (Address : Thai)
4.5 ที่อยู่ : ภาษาอังกฤษ (Address : English)
4.6 โทรศัพท์ (Tel.)
4.7 โทรสาร (Fax)
4.8 E-mail
4.9 Website
5. สำนักพิมพ์/โรงพิมพ์ (Press’s Name and Address)
5.1 ชื่อโรงพิมพ์ : ภาษาไทย
        (Press Name : Thai)
5.2 ชื่อโรงพิมพ์ : ภาษาอังกฤษ
        (Press Name : English)
5.3 ที่อยู่ : ภาษาไทย (Address : Thai)
5.4 ที่อยู่ : ภาษาอังกฤษ (Address : English)
5.5 โทรศัพท์ (Tel.)
5.6 โทรสาร (Fax)
5.7 E-mail
5.8 Website
6. ปีพิมพ์ (Year)
7. จำนวนหน้า (Pages)
8. ราคา (Price : Bath)
9. จำนวนที่จัดพิมพ์ (Copies)
10. ประเภททรัพยากรสารสนเทศ (Type)
11. ผู้จัดจำหน่าย (Distributor’s Name and Address)
11.1 ชื่อผู้จัดจำหน่าย : ภาษาไทย
         (Distributor Name : Thai)
11.2 ชื่อผู้จัดจำหน่าย : ภาษาอังกฤษ
         (Distributor Name : English)
11.3 ที่อยู่ : ภาษาไทย (Address : Thai)
11.4 ที่อยู่ : ภาษาอังกฤษ (Address : English)
11.5 โทรศัพท์ (Tel.)
11.6 โทรสาร (Fax)
11.7 E-mail
11.8 Website
12. จำนวนชื่อเรื่องที่คาดว่าจะจัดพิมพ์ต่อปี (Estimated Number of Titles per Printed Year)
13. ไฟล์ข้อมูลประกอบการขอ ISBN ตามที่หอสมุดแห่งชาติกำหนด (Files to Request for ISBN According to the Requirement of the National Library of Thailand)
13.1 หน้าปกและหน้าปกใน
          (Cover and Title Pages)
     Select files...
13.2 หน้าลิขสิทธิ์และหน้าสารบัญ
          (Copyright and Content Pages)
     Select files...
13.3 เนื้อหาแบบย่อหรือตัวอย่างเนื้อหา
          (Brief Content or Content Sample)
     Select files...


* กรุณาพิมพ์อักษรตามที่เห็นในภาพ (Please Type Follow the Above Picture)