แบบขอ ISSN (ISSN Request Form)


ข้อมูลผู้ขอใช้บริการ (Requestor Details)
รหัสประจำตัว (ID No.)
ชื่อ-นามสกุล (First Name - Last Name)
สาขาวิชา/หน่วยงาน (Institute)
E-mail
โทรศัพท์ (Tel.)
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อขอรับบริการ (Details of Information Resources)
1. ชื่อวารสาร (Title)
2. ชื่อเดิมของวารสาร (ถ้ามี)
    (Former Title: if applicable)
3. วัตถุประสงค์ในการพิมพ์ (Aim and Scope)
4. ปีที่เริ่มพิมพ์ (Start Date)
5. วาระการออก (Frequency)
6. ภาษาที่พิมพ์ (Language Used)
7. ผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ์ (Publisher’s Name and Address)
7.1 รูปแบบ (Type)
7.2 ชื่อ-สกุล / ชื่อหน่วยงาน : ภาษาไทย
        (First Name / Institute Name : Thai)
7.3 ชื่อ-สกุล / ชื่อหน่วยงาน : ภาษาอังกฤษ
        (First Name / Institute Name : English)
7.4 ที่อยู่ : ภาษาไทย (Address : Thai)
7.5 ที่อยู่ : ภาษาอังกฤษ (Address : English)
7.6 โทรศัพท์ (Tel.)
7.7 โทรสาร (Fax)
7.8 E-mail
7.9 Website
8. โรงพิมพ์ (Press’s Name and Address)
8.1 ชื่อโรงพิมพ์ : ภาษาไทย
        (Press Name : Thai)
8.2 ชื่อโรงพิมพ์ : ภาษาอังกฤษ
        (Press Name : English)
8.3 ที่อยู่ : ภาษาไทย (Address : Thai)
8.4 ที่อยู่ : ภาษาอังกฤษ (Address : English)
8.5 โทรศัพท์ (Tel.)
8.6 โทรสาร (Fax)
9. ไฟล์ข้อมูลประกอบการขอ ISSN ตามที่หอสมุดแห่งชาติกำหนด (Files to Request for ISBN According to the Requirement of the National Library of Thailand)
9.1 สำเนาหน้าปกวารสาร นิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์ (Cover Page of Journal, Magazine or Newspaper)     Select files...
9.2 สำเนาหน้าสารบัญ (Content Pages)     Select files...
9.3 สาระสังเขป (Abstract)     Select files...


* กรุณาพิมพ์อักษรตามที่เห็นในภาพ (Please Type Follow the Above Picture)