บริการห้องสมุด – เคาน์เตอร์ Information 
โทร. 0-4422-3074-5
E-mail: library@sut.ac.th

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000