เวลาเปิด-ปิดห้องสมุด

เวลาเปิด-ปิดห้องสมุด

ช่องทางการติดตามประชาสัมพันธ์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
เว็บไซต์ : library.sut.ac.th
E-mail : library@sut.ac.th
Facebook : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Line : @sut-library
โทร. : 0-4422-3074-5
ที่อยู่ : ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000