การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ กรณีอยู่นอกมหาวิทยาลัย

การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ กรณีอยู่นอกมหาวิทยาลัย

1) วิธีการสืบค้น กรณีสืบค้นหลายฐานพร้อมกัน (Single Search)

————————————————————-

2) วิธีการสืบค้น กรณีสืบค้นแบบระบุฐานข้อมูล