การเติมเงินพิมพ์งานและอัตราค่าบริการ

การเติมเงินพิมพ์งานและอัตราค่าบริการ

ห้อง Online Information Access Room ณ อาคารบรรณสาร 1 ชั้น 1

ภาพจุดบริการเครื่องพิมพ์
ภาพบรรยากาศในห้อง

Internet & Printer Area ณ อาคารบรรณสาร 2 ชั้น 3

ภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ ณ Internet & Printer Area