ภาษา (Language): ภาษาไทย | English
แนวปฏิบัติการใช้บริการและข้อตกลงในการจองห้องค้นคว้า

แนวปฏิบัติการใช้บริการห้องค้นคว้าและห้องทบทวน

1. ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ พนักงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่เป็นสมาชิกห้องสมุด

2. จองห้องผ่านระบบจองห้องค้นคว้าเท่านั้น

3. จำนวนผู้เข้าใช้
    - ห้องค้นคว้าเดี่ยว เข้าใช้บริการ 1 คน
    - ห้องค้นคว้ากลุ่ม เข้าใช้บริการ 3-8 คน
    - ห้องทบทวนกลุ่ม เข้าใช้บริการ 10-15 คน

4. ติดต่อรับกุญแจที่เคาน์เตอร์ Information อาคารบรรณสาร ชั้น 1
    - กรณีใช้ห้องค้นคว้ากลุ่ม โปรดติดต่ออย่างน้อย 3 คน
    - กรณีใช้ห้องทบทวนกลุ่ม โปรดติดต่ออย่างน้อย 10 คน

5. ระยะเวลาใช้บริการ ห้องค้นคว้าเดี่ยว ห้องค้นคว้ากลุ่ม และห้องทบทวนกลุ่ม คนละไม่เกิน 6 ชั่วโมงต่อวัน

6. เวลาให้บริการ
    - ห้องค้นคว้าเดี่ยว-กลุ่ม ให้บริการตามเวลาเปิดบริการห้องสมุด
    - ห้องทบทวนกลุ่ม ให้บริการเฉพาะช่วงการสอบกลางภาคและปลายภาค
    - งดให้บริการก่อนห้องสมุดปิด 30 นาที

7. ไม่อนุญาตให้นำอาหาร เครื่องดื่ม เข้ามาในห้องสมุด

8. ห้ามเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์

9. ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบ หากทำสิ่งของในห้องเสียหาย

10. ปิดเครื่องปรับอากาศ ปิดไฟ ล็อคห้อง หลังเสร็จสิ้นการใช้ห้อง ส่งคืนกุญแจ รีโมท อุปกรณ์ ณ เคาน์เตอร์ Information

11. หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ ผู้อำนวยการ บรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ มีสิทธิตักเตือน ตัดสิทธิการใช้บริการ เพิกถอนการเป็นสมาชิกหรืออื่นๆ ได้ตามระเบียบว่าด้วยการใช้บริการห้องสมุด พ.ศ. ๒๕๖๓


ข้อตกลงในการจองห้องค้นคว้าและห้องทบทวน

1. สามารถจองห้องล่วงหน้าได้ 2 วัน

2. สามารถจองห้องได้ไม่เกินวันละ 6 ชั่วโมง

3. หากไม่มาติดต่อรับกุญแจห้องภายในเวลา 15 นาที ตามเวลาที่จองไว้ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และระบบจะยกเลิกการจองห้องโดยอัตโนมัติ