ภาษา (Language): ภาษาไทย | English
แนวปฏิบัติการใช้บริการและข้อตกลงในการจองห้องค้นคว้า

แนวปฏิบัติการใช้บริการห้องค้นคว้า

1. ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ ได้แก่ สมาชิกห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2. จองห้องผ่านระบบจองห้องค้นคว้า

3. ห้องค้นคว้าเดี่ยว เข้าใช้บริการ 1 คน / ห้องค้นคว้ากลุ่ม เข้าใช้บริการ 3-8 คน / ห้องทบทวนกลุ่ม เข้าใช้บริการ 10-40 คน

4. ติดต่อรับกุญแจที่เคาน์เตอร์ Information อาคารบรรณสาร ชั้น 1
   - กรณีใช้ห้องค้นคว้ากลุ่ม โปรดติดต่ออย่างน้อย 3 คน
   - กรณีใช้ห้องทบทวนกลุ่ม โปรดติดต่ออย่างน้อย 10 คน

5. ใช้บริการห้องค้นคว้าเดี่ยว ห้องค้นคว้ากลุ่ม และห้องทบทวนกลุ่ม ได้วันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง

6. ห้องค้นคว้าเดี่ยว-กลุ่ม ให้บริการตามเวลาเปิดบริการของห้องสมุด และงดให้บริการก่อนห้องสมุดปิด 30 นาที
ห้องทบทวนกลุ่ม ให้บริการตามวันเปิดบริการห้องสมุดถึงเวลา 24.00 น. ระหว่างเวลา 16.30-22.30 น.

7. ไม่อนุญาตให้นำอาหาร เครื่องดื่ม เข้าห้องสมุด

8. ห้ามเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์

9. ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบ หากทำสิ่งของในห้องเสียหาย

10. ปิดเครื่องปรับอากาศ ปิดไฟ ล็อคห้อง หลังเสร็จสิ้นการใช้ห้อง คืนกุญแจและรีโมท ณ เคาน์เตอร์ Information

11. หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ ผู้อำนวยการ หรือบรรณารักษ์มีสิทธิตักเตือน ตัดสิทธิการใช้บริการ เพิกถอนการเป็นสมาชิกหรืออื่นๆ ได้ตามระเบียบว่าด้วยการใช้ห้องสมุด พ.ศ. 2551


ข้อตกลงในการจองห้องค้นคว้า

1. ผู้ใช้สามารถทำการจองล่วงหน้าได้ 2 วัน

2. ผู้ใช้สามารถจองได้ไม่เกินวันละ 6 ชั่วโมง (ห้องทบทวนกลุ่มจองได้ไม่เกินวันละ 3 ชั่วโมง)

3. หากผู้ใช้ไม่มาขอใช้บริการห้องภายในเวลา 15 นาที ตามเวลาที่ท่านจอง ระบบจะถือว่าท่านสละสิทธิ์