ภาษา (Language): ภาษาไทย | English
แนวปฏิบัติการใช้บริการและข้อตกลงในการจอง Mini Recording Room

แนวปฏิบัติการใช้บริการ Mini Recording Room

1. ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ พนักงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่เป็นสมาชิกห้องสมุด
2. จองห้องผ่านระบบจอง Mini Recording Room เท่านั้น
3. ไม่อนุญาตให้นำอาหาร เครื่องดื่ม เข้าไปในห้อง
4. ติดต่อรับกุญแจที่เคาน์เตอร์ Information อาคารบรรณสาร 2 ชั้น 1
5. ระยะเวลาใช้บริการ คนละไม่เกิน 6 ชั่วโมงต่อวัน
6. เวลาให้บริการ
    - ให้บริการตามเวลาเปิดบริการห้องสมุด
    - งดให้บริการก่อนห้องสมุดปิด 30 นาที
7. ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบ หากทำสิ่งของในห้องเสียหาย
8. ปิดไฟ ล็อคห้อง หลังเสร็จสิ้นการใช้ห้อง และส่งคืนกุญแจห้อง ณ เคาน์เตอร์ Information
9. หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ ผู้อำนวยการ บรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ มีสิทธิตักเตือน ตัดสิทธิการใช้บริการ เพิกถอนการเป็นสมาชิกหรืออื่นๆ ได้ตามระเบียบว่าด้วยการใช้บริการห้องสมุด พ.ศ. 2563

ข้อตกลงในการจอง Mini Recording Room

1. สามารถจองห้องล่วงหน้าได้ 2 วัน
2. สามารถจองห้องได้ไม่เกินวันละ 6 ชั่วโมง
3. หากไม่มาติดต่อรับกุญแจห้องภายในเวลา 15 นาที ตามเวลาที่จองไว้ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และระบบจะยกเลิกการจองห้องโดยอัตโนมัติ