แบบฟอร์มลงทะเบียนรับ SMS แจ้งกำหนดส่งทรัพยากรสารสนเทศ
Registration for SMS notification of due item(s)ระบบจะส่ง SMS แจ้งล่วงหน้า 1 วันก่อนถึงกำหนดส่งทรัพยากรสารสนเทศ