แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
คำชี้แจง โปรดคลิกเลือกลงใน ที่ตรงกับความคิดเห็นจากประสบการณ์การใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
[5 = พึงพอใจมากที่สุด] [4 = พึงพอใจมาก] [3 = พึงพอใจปานกลาง] [2 = พึงพอใจน้อย] [1 = พึงพอใจน้อยที่สุด] [0 = ไม่เคยใช้บริการ]
" การให้ข้อมูลจริงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ "

กรุณาเลือกประเภทผู้รับบริการด้วยค่ะ

ผู้รับบริการ บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายปฏิบัติการ นักศึกษา ป.ตรี นักศึกษาระดับบัณฑิต  
ความพึงพอใจในการใช้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ระดับความพึงพอใจ ไม่เคยใช้บริการ
1. ด้านทรัพยากรห้องสมุดและการบริการสารสนเทศ 5 4 3 2 1 0
1.1 ทรัพยากรสารสนเทศมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ
1.2 ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการตรงต่อความต้องการ
1.3 สารสนเทศหรือข้อมูลที่ได้รับตรงตามความต้องการ
2. ด้านการบริการสื่อการศึกษา 5 4 3 2 1 0
2.1 เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ให้บริการมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ
2.2 เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ให้บริการมีประสิทธิภาพ
2.3 ผลงานที่ได้รับตรงตามความต้องการ
3. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการ 5 4 3 2 1 0
3.1 ขั้นตอนการใช้บริการไม่ยุ่งยาก
3.2 การให้บริการมีความถูกต้องและรวดเร็ว
3.3 มีช่องทางการขอรับบริการหลายช่องทาง
3.4 มีเวลาให้บริการอย่างเหมาะสม
4. ด้านบุคลากร 5 4 3 2 1 0
4.1 บุคลากรแต่งกายและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
4.2 บุคลากรสนใจให้บริการอย่างจริงใจ เป็นมิตร เต็มใจช่วยเหลือและมีอัธยาศัยดี
4.3 บุคลากรให้บริการด้วยความรู้ ความสามารถเชื่อถือได้แบบมืออาชีพ
5. ด้านสถานที่/สิ่งอำนวยความสะดวก 5 4 3 2 1 0
5.1 จำนวนที่นั่งอ่านมีเพียงพอ
5.2 สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า
5.3 เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ
5.4 ห้องศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่มมีอย่างเพียงพอ
6. ด้านการประชาสัมพันธ์ 5 4 3 2 1 0
6.1 มีการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง
6.2 เอกสาร แผ่นพับ และป้ายแนะนำการให้บริการ มีความชัดเจนและเพียงพอ
6.3 มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ เกี่ยวกับบริการ กิจกรรมของศูนย์บรรณสารฯ
สิ่งที่ท่านพอใจเมื่อมาใช้บริการ
สิ่งที่ท่านเห็นควรให้ปรับปรุงเมื่อมาใช้บริการ

Report Q_REPORTS
ผลประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
[5 = พึงพอใจมากที่สุด] [4 = พึงพอใจมาก] [3 = พึงพอใจปานกลาง] [2 = พึงพอใจน้อย] [1 = พึงพอใจน้อยที่สุด] [0 = ไม่เคยใช้บริการ]

[Export to Excel] [View Database] [ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม]

แสดงข้อมูลตามช่วง วัน/เดือน/ปี :
...
แสดงข้อมูลทั้งหมด
: ผู้ใช้บริการ :
ผู้ใช้บริการ ร้อยละ
1 = บุคลากรสายวิชาการ 22.78
2 = บุคลากรสายปฏิบัติการ 25.74
3 = นักศึกษา ป.ตรี 35.50
4= นักศึกษาระดับบัณฑิต 15.98
: ทรัพยากรสารสนเทศมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ :
X-bar 3.03
ระดับ ร้อยละ
0 6.80
1 11.54
2 13.31
3 23.67
4 29.88
5 14.79
: ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการตรงต่อความต้องการ :
X-bar 3.03
ระดับ ร้อยละ
0 7.69
1 10.95
2 12.43
3 23.67
4 29.88
5 15.38
: สารสนเทศหรือข้อมูลที่ได้รับตรงตามความต้องการ :
X-bar 3.01
ระดับ ร้อยละ
0 7.99
1 12.43
2 12.43
3 21.30
4 29.88
5 15.98
: เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ให้บริการมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ :
X-bar 2.99
ระดับ ร้อยละ
0 8.28
1 10.65
2 16.27
3 20.12
4 27.51
5 17.16
: เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ให้บริการมีประสิทธิภาพ :
X-bar 3.05
ระดับ ร้อยละ
0 9.47
1 10.65
2 13.91
3 16.57
4 30.47
5 18.93
: ผลงานที่ได้รับตรงตามความต้องการ :
X-bar 2.99
ระดับ ร้อยละ
0 9.47
1 10.06
2 12.43
3 23.96
4 27.81
5 16.27
: ขั้นตอนการใช้บริการไม่ยุ่งยาก :
X-bar 3.14
ระดับ ร้อยละ
0 7.10
1 11.83
2 11.83
3 18.05
4 31.66
5 19.53
: การให้บริการมีความถูกต้องและรวดเร็ว :
X-bar 3.09
ระดับ ร้อยละ
0 7.69
1 11.24
2 13.91
3 17.16
4 31.07
5 18.93
: มีช่องทางการขอรับบริการหลายช่องทาง :
X-bar 2.96
ระดับ ร้อยละ
0 7.69
1 15.09
2 13.91
3 18.34
4 26.33
5 18.64
: มีเวลาให้บริการอย่างเหมาะสม :
X-bar 3.09
ระดับ ร้อยละ
0 7.99
1 10.65
2 13.61
3 17.46
4 32.54
5 17.75
: บุคลากรแต่งกายและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม :
X-bar 3.14
ระดับ ร้อยละ
0 6.80
1 11.54
2 15.68
3 17.16
4 24.85
5 23.96
: บุคลากรสนใจให้บริการอย่างจริงใจ เป็นมิตร เต็มใจช่วยเหลือและมีอัธยาศัยดี :
X-bar 3.00
ระดับ ร้อยละ
0 7.69
1 14.20
2 15.98
3 15.68
4 25.15
5 21.30
: บุคลากรให้บริการด้วยความรู้ ความสามารถเชื่อถือได้แบบมืออาชีพ :
X-bar 2.91
ระดับ ร้อยละ
0 7.69
1 18.64
2 11.24
3 18.64
4 25.15
5 18.64
: จำนวนที่นั่งอ่านมีเพียงพอ :
X-bar 2.90
ระดับ ร้อยละ
0 6.80
1 15.09
2 13.91
3 24.56
4 25.15
5 14.50
: สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า :
X-bar 2.95
ระดับ ร้อยละ
0 7.40
1 12.13
2 18.34
3 19.53
4 25.74
5 16.86
: เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ :
X-bar 2.95
ระดับ ร้อยละ
0 7.10
1 13.61
2 13.91
3 23.67
4 25.74
5 15.98
: ห้องศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่มมีอย่างเพียงพอ :
X-bar 2.53
ระดับ ร้อยละ
0 11.24
1 17.75
2 20.12
3 19.23
4 21.01
5 10.65
: มีการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง :
X-bar 2.80
ระดับ ร้อยละ
0 7.69
1 13.61
2 18.05
3 27.81
4 17.75
5 15.09
: เอกสาร แผ่นพับ และป้ายแนะนำการให้บริการ มีความชัดเจนและเพียงพอ :
X-bar 2.75
ระดับ ร้อยละ
0 8.28
1 14.20
2 20.71
3 21.89
4 21.30
5 13.61
: มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ เกี่ยวกับบริการ กิจกรรมของศูนย์บรรณสารฯ :
X-bar 2.85
ระดับ ร้อยละ
0 8.88
1 13.02
2 16.57
3 23.67
4 21.89
5 15.98

ข้อมูล ณ วันที่ 23/11/2017 20:08:35

พัฒนาโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา