แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
คำชี้แจง โปรดคลิกเลือกลงใน ที่ตรงกับความคิดเห็นจากประสบการณ์การใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
[5 = พึงพอใจมากที่สุด] [4 = พึงพอใจมาก] [3 = พึงพอใจปานกลาง] [2 = พึงพอใจน้อย] [1 = พึงพอใจน้อยที่สุด] [0 = ไม่เคยใช้บริการ]
" การให้ข้อมูลจริงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ "

กรุณาเลือกประเภทผู้รับบริการด้วยค่ะ

ผู้รับบริการ บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายปฏิบัติการ นักศึกษา ป.ตรี นักศึกษาระดับบัณฑิต  
ความพึงพอใจในการใช้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ระดับความพึงพอใจ ไม่เคยใช้บริการ
1. ด้านทรัพยากรห้องสมุดและการบริการสารสนเทศ 5 4 3 2 1 0
1.1 ทรัพยากรสารสนเทศมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ
1.2 ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการตรงต่อความต้องการ
1.3 สารสนเทศหรือข้อมูลที่ได้รับตรงตามความต้องการ
2. ด้านการบริการสื่อการศึกษา 5 4 3 2 1 0
2.1 เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ให้บริการมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ
2.2 เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ให้บริการมีประสิทธิภาพ
2.3 ผลงานที่ได้รับตรงตามความต้องการ
3. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการ 5 4 3 2 1 0
3.1 ขั้นตอนการใช้บริการไม่ยุ่งยาก
3.2 การให้บริการมีความถูกต้องและรวดเร็ว
3.3 มีช่องทางการขอรับบริการหลายช่องทาง
3.4 มีเวลาให้บริการอย่างเหมาะสม
4. ด้านบุคลากร 5 4 3 2 1 0
4.1 บุคลากรแต่งกายและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
4.2 บุคลากรสนใจให้บริการอย่างจริงใจ เป็นมิตร เต็มใจช่วยเหลือและมีอัธยาศัยดี
4.3 บุคลากรให้บริการด้วยความรู้ ความสามารถเชื่อถือได้แบบมืออาชีพ
5. ด้านสถานที่/สิ่งอำนวยความสะดวก 5 4 3 2 1 0
5.1 จำนวนที่นั่งอ่านมีเพียงพอ
5.2 สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า
5.3 เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ
5.4 ห้องศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่มมีอย่างเพียงพอ
6. ด้านการประชาสัมพันธ์ 5 4 3 2 1 0
6.1 มีการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง
6.2 เอกสาร แผ่นพับ และป้ายแนะนำการให้บริการ มีความชัดเจนและเพียงพอ
6.3 มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ เกี่ยวกับบริการ กิจกรรมของศูนย์บรรณสารฯ
สิ่งที่ท่านพอใจเมื่อมาใช้บริการ
สิ่งที่ท่านเห็นควรให้ปรับปรุงเมื่อมาใช้บริการ

Report Q_REPORTS
ผลประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
[5 = พึงพอใจมากที่สุด] [4 = พึงพอใจมาก] [3 = พึงพอใจปานกลาง] [2 = พึงพอใจน้อย] [1 = พึงพอใจน้อยที่สุด] [0 = ไม่เคยใช้บริการ]

[Export to Excel] [View Database] [ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม]

แสดงข้อมูลตามช่วง วัน/เดือน/ปี :
...
แสดงข้อมูลทั้งหมด
: ผู้ใช้บริการ :
ผู้ใช้บริการ ร้อยละ
1 = บุคลากรสายวิชาการ 22.92
2 = บุคลากรสายปฏิบัติการ 25.60
3 = นักศึกษา ป.ตรี 35.42
4= นักศึกษาระดับบัณฑิต 16.07
: ทรัพยากรสารสนเทศมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ :
X-bar 3.03
ระดับ ร้อยละ
0 6.85
1 11.61
2 12.80
3 23.81
4 30.06
5 14.88
: ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการตรงต่อความต้องการ :
X-bar 3.04
ระดับ ร้อยละ
0 7.74
1 10.71
2 12.20
3 23.81
4 30.06
5 15.48
: สารสนเทศหรือข้อมูลที่ได้รับตรงตามความต้องการ :
X-bar 3.01
ระดับ ร้อยละ
0 8.04
1 12.50
2 12.50
3 20.83
4 30.06
5 16.07
: เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ให้บริการมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ :
X-bar 2.99
ระดับ ร้อยละ
0 8.33
1 10.71
2 16.07
3 20.24
4 27.38
5 17.26
: เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ให้บริการมีประสิทธิภาพ :
X-bar 3.05
ระดับ ร้อยละ
0 9.52
1 10.71
2 13.99
3 16.07
4 30.65
5 19.05
: ผลงานที่ได้รับตรงตามความต้องการ :
X-bar 2.99
ระดับ ร้อยละ
0 9.52
1 10.12
2 12.20
3 24.11
4 27.68
5 16.37
: ขั้นตอนการใช้บริการไม่ยุ่งยาก :
X-bar 3.15
ระดับ ร้อยละ
0 7.14
1 11.61
2 11.61
3 18.15
4 31.85
5 19.64
: การให้บริการมีความถูกต้องและรวดเร็ว :
X-bar 3.10
ระดับ ร้อยละ
0 7.74
1 11.01
2 13.99
3 16.96
4 31.25
5 19.05
: มีช่องทางการขอรับบริการหลายช่องทาง :
X-bar 2.97
ระดับ ร้อยละ
0 7.74
1 14.88
2 13.69
3 18.45
4 26.49
5 18.75
: มีเวลาให้บริการอย่างเหมาะสม :
X-bar 3.09
ระดับ ร้อยละ
0 8.04
1 10.71
2 13.39
3 17.56
4 32.44
5 17.86
: บุคลากรแต่งกายและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม :
X-bar 3.14
ระดับ ร้อยละ
0 6.85
1 11.31
2 15.77
3 17.26
4 24.70
5 24.11
: บุคลากรสนใจให้บริการอย่างจริงใจ เป็นมิตร เต็มใจช่วยเหลือและมีอัธยาศัยดี :
X-bar 3.00
ระดับ ร้อยละ
0 7.74
1 14.29
2 16.07
3 15.48
4 25.00
5 21.43
: บุคลากรให้บริการด้วยความรู้ ความสามารถเชื่อถือได้แบบมืออาชีพ :
X-bar 2.92
ระดับ ร้อยละ
0 7.74
1 18.45
2 11.01
3 18.75
4 25.30
5 18.75
: จำนวนที่นั่งอ่านมีเพียงพอ :
X-bar 2.89
ระดับ ร้อยละ
0 6.85
1 15.18
2 13.99
3 24.40
4 25.00
5 14.58
: สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า :
X-bar 2.95
ระดับ ร้อยละ
0 7.44
1 12.20
2 18.15
3 19.35
4 25.89
5 16.96
: เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ :
X-bar 2.96
ระดับ ร้อยละ
0 7.14
1 13.69
2 13.69
3 23.51
4 25.89
5 16.07
: ห้องศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่มมีอย่างเพียงพอ :
X-bar 2.52
ระดับ ร้อยละ
0 11.31
1 17.86
2 20.24
3 19.05
4 20.83
5 10.71
: มีการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง :
X-bar 2.79
ระดับ ร้อยละ
0 7.74
1 13.69
2 17.86
3 27.98
4 17.56
5 15.18
: เอกสาร แผ่นพับ และป้ายแนะนำการให้บริการ มีความชัดเจนและเพียงพอ :
X-bar 2.75
ระดับ ร้อยละ
0 8.33
1 14.29
2 20.24
3 22.02
4 21.43
5 13.69
: มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ เกี่ยวกับบริการ กิจกรรมของศูนย์บรรณสารฯ :
X-bar 2.84
ระดับ ร้อยละ
0 8.93
1 13.10
2 16.67
3 23.51
4 21.73
5 16.07

ข้อมูล ณ วันที่ 24/09/2017 04:58:33

พัฒนาโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา