แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
คำชี้แจง โปรดคลิกเลือกลงใน ที่ตรงกับความคิดเห็นจากประสบการณ์การใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
[5 = พึงพอใจมากที่สุด] [4 = พึงพอใจมาก] [3 = พึงพอใจปานกลาง] [2 = พึงพอใจน้อย] [1 = พึงพอใจน้อยที่สุด] [0 = ไม่เคยใช้บริการ]
" การให้ข้อมูลจริงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ "

กรุณาเลือกประเภทผู้รับบริการด้วยค่ะ

ผู้รับบริการ บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายปฏิบัติการ นักศึกษา ป.ตรี นักศึกษาระดับบัณฑิต  
ความพึงพอใจในการใช้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ระดับความพึงพอใจ ไม่เคยใช้บริการ
1. ด้านทรัพยากรห้องสมุดและการบริการสารสนเทศ 5 4 3 2 1 0
1.1 ทรัพยากรสารสนเทศมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ
1.2 ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการตรงต่อความต้องการ
1.3 สารสนเทศหรือข้อมูลที่ได้รับตรงตามความต้องการ
2. ด้านการบริการสื่อการศึกษา 5 4 3 2 1 0
2.1 เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ให้บริการมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ
2.2 เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ให้บริการมีประสิทธิภาพ
2.3 ผลงานที่ได้รับตรงตามความต้องการ
3. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการ 5 4 3 2 1 0
3.1 ขั้นตอนการใช้บริการไม่ยุ่งยาก
3.2 การให้บริการมีความถูกต้องและรวดเร็ว
3.3 มีช่องทางการขอรับบริการหลายช่องทาง
3.4 มีเวลาให้บริการอย่างเหมาะสม
4. ด้านบุคลากร 5 4 3 2 1 0
4.1 บุคลากรแต่งกายและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
4.2 บุคลากรสนใจให้บริการอย่างจริงใจ เป็นมิตร เต็มใจช่วยเหลือและมีอัธยาศัยดี
4.3 บุคลากรให้บริการด้วยความรู้ ความสามารถเชื่อถือได้แบบมืออาชีพ
5. ด้านสถานที่/สิ่งอำนวยความสะดวก 5 4 3 2 1 0
5.1 จำนวนที่นั่งอ่านมีเพียงพอ
5.2 สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า
5.3 เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ
5.4 ห้องศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่มมีอย่างเพียงพอ
6. ด้านการประชาสัมพันธ์ 5 4 3 2 1 0
6.1 มีการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง
6.2 เอกสาร แผ่นพับ และป้ายแนะนำการให้บริการ มีความชัดเจนและเพียงพอ
6.3 มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ เกี่ยวกับบริการ กิจกรรมของศูนย์บรรณสารฯ
สิ่งที่ท่านพอใจเมื่อมาใช้บริการ
สิ่งที่ท่านเห็นควรให้ปรับปรุงเมื่อมาใช้บริการ

Report Q_REPORTS
ผลประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
[5 = พึงพอใจมากที่สุด] [4 = พึงพอใจมาก] [3 = พึงพอใจปานกลาง] [2 = พึงพอใจน้อย] [1 = พึงพอใจน้อยที่สุด] [0 = ไม่เคยใช้บริการ]

[Export to Excel] [View Database] [ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม]

แสดงข้อมูลตามช่วง วัน/เดือน/ปี :
...
แสดงข้อมูลทั้งหมด
: ผู้ใช้บริการ :
ผู้ใช้บริการ ร้อยละ
1 = บุคลากรสายวิชาการ 22.51
2 = บุคลากรสายปฏิบัติการ 25.73
3 = นักศึกษา ป.ตรี 35.96
4= นักศึกษาระดับบัณฑิต 15.79
: ทรัพยากรสารสนเทศมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ :
X-bar 3.02
ระดับ ร้อยละ
0 6.73
1 11.70
2 13.45
3 23.39
4 30.12
5 14.62
: ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการตรงต่อความต้องการ :
X-bar 3.03
ระดับ ร้อยละ
0 7.60
1 10.82
2 12.57
3 23.98
4 29.82
5 15.20
: สารสนเทศหรือข้อมูลที่ได้รับตรงตามความต้องการ :
X-bar 2.99
ระดับ ร้อยละ
0 7.89
1 12.57
2 12.87
3 21.35
4 29.53
5 15.79
: เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ให้บริการมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ :
X-bar 2.99
ระดับ ร้อยละ
0 8.19
1 10.82
2 16.37
3 20.18
4 27.49
5 16.96
: เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ให้บริการมีประสิทธิภาพ :
X-bar 3.04
ระดับ ร้อยละ
0 9.36
1 10.82
2 14.04
3 16.96
4 30.12
5 18.71
: ผลงานที่ได้รับตรงตามความต้องการ :
X-bar 2.99
ระดับ ร้อยละ
0 9.36
1 10.23
2 12.28
3 24.27
4 27.78
5 16.08
: ขั้นตอนการใช้บริการไม่ยุ่งยาก :
X-bar 3.13
ระดับ ร้อยละ
0 7.02
1 11.99
2 11.70
3 18.42
4 31.58
5 19.30
: การให้บริการมีความถูกต้องและรวดเร็ว :
X-bar 3.08
ระดับ ร้อยละ
0 7.60
1 11.70
2 13.74
3 17.25
4 30.99
5 18.71
: มีช่องทางการขอรับบริการหลายช่องทาง :
X-bar 2.96
ระดับ ร้อยละ
0 7.60
1 15.20
2 14.33
3 18.13
4 26.32
5 18.42
: มีเวลาให้บริการอย่างเหมาะสม :
X-bar 3.08
ระดับ ร้อยละ
0 7.89
1 10.82
2 14.33
3 17.25
4 32.16
5 17.54
: บุคลากรแต่งกายและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม :
X-bar 3.12
ระดับ ร้อยละ
0 6.73
1 11.99
2 15.79
3 16.96
4 24.85
5 23.68
: บุคลากรสนใจให้บริการอย่างจริงใจ เป็นมิตร เต็มใจช่วยเหลือและมีอัธยาศัยดี :
X-bar 2.99
ระดับ ร้อยละ
0 7.60
1 14.33
2 16.37
3 15.50
4 25.15
5 21.05
: บุคลากรให้บริการด้วยความรู้ ความสามารถเชื่อถือได้แบบมืออาชีพ :
X-bar 2.91
ระดับ ร้อยละ
0 7.60
1 18.42
2 11.70
3 18.71
4 25.15
5 18.42
: จำนวนที่นั่งอ่านมีเพียงพอ :
X-bar 2.90
ระดับ ร้อยละ
0 6.73
1 15.20
2 13.74
3 24.56
4 25.44
5 14.33
: สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า :
X-bar 2.94
ระดับ ร้อยละ
0 7.31
1 12.28
2 18.13
3 20.18
4 25.44
5 16.67
: เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ :
X-bar 2.95
ระดับ ร้อยละ
0 7.02
1 13.74
2 14.04
3 23.68
4 25.73
5 15.79
: ห้องศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่มมีอย่างเพียงพอ :
X-bar 2.52
ระดับ ร้อยละ
0 11.11
1 18.13
2 19.88
3 19.59
4 20.76
5 10.53
: มีการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง :
X-bar 2.79
ระดับ ร้อยละ
0 7.60
1 14.04
2 17.84
3 27.78
4 17.84
5 14.91
: เอกสาร แผ่นพับ และป้ายแนะนำการให้บริการ มีความชัดเจนและเพียงพอ :
X-bar 2.74
ระดับ ร้อยละ
0 8.19
1 14.62
2 20.47
3 22.22
4 21.05
5 13.45
: มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ เกี่ยวกับบริการ กิจกรรมของศูนย์บรรณสารฯ :
X-bar 2.84
ระดับ ร้อยละ
0 8.77
1 12.87
2 16.96
3 23.98
4 21.64
5 15.79

ข้อมูล ณ วันที่ 20/04/2018 19:30:59

พัฒนาโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา