แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
คำชี้แจง โปรดคลิกเลือกลงใน ที่ตรงกับความคิดเห็นจากประสบการณ์การใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
[5 = พึงพอใจมากที่สุด] [4 = พึงพอใจมาก] [3 = พึงพอใจปานกลาง] [2 = พึงพอใจน้อย] [1 = พึงพอใจน้อยที่สุด] [0 = ไม่เคยใช้บริการ]
" การให้ข้อมูลจริงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ "

กรุณาเลือกประเภทผู้รับบริการด้วยค่ะ

ผู้รับบริการ บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายปฏิบัติการ นักศึกษา ป.ตรี นักศึกษาระดับบัณฑิต  
ความพึงพอใจในการใช้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ระดับความพึงพอใจ ไม่เคยใช้บริการ
1. ด้านทรัพยากรห้องสมุดและการบริการสารสนเทศ 5 4 3 2 1 0
1.1 ทรัพยากรสารสนเทศมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ
1.2 ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการตรงต่อความต้องการ
1.3 สารสนเทศหรือข้อมูลที่ได้รับตรงตามความต้องการ
2. ด้านการบริการสื่อการศึกษา 5 4 3 2 1 0
2.1 เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ให้บริการมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ
2.2 เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ให้บริการมีประสิทธิภาพ
2.3 ผลงานที่ได้รับตรงตามความต้องการ
3. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการ 5 4 3 2 1 0
3.1 ขั้นตอนการใช้บริการไม่ยุ่งยาก
3.2 การให้บริการมีความถูกต้องและรวดเร็ว
3.3 มีช่องทางการขอรับบริการหลายช่องทาง
3.4 มีเวลาให้บริการอย่างเหมาะสม
4. ด้านบุคลากร 5 4 3 2 1 0
4.1 บุคลากรแต่งกายและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
4.2 บุคลากรสนใจให้บริการอย่างจริงใจ เป็นมิตร เต็มใจช่วยเหลือและมีอัธยาศัยดี
4.3 บุคลากรให้บริการด้วยความรู้ ความสามารถเชื่อถือได้แบบมืออาชีพ
5. ด้านสถานที่/สิ่งอำนวยความสะดวก 5 4 3 2 1 0
5.1 จำนวนที่นั่งอ่านมีเพียงพอ
5.2 สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า
5.3 เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ
5.4 ห้องศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่มมีอย่างเพียงพอ
6. ด้านการประชาสัมพันธ์ 5 4 3 2 1 0
6.1 มีการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง
6.2 เอกสาร แผ่นพับ และป้ายแนะนำการให้บริการ มีความชัดเจนและเพียงพอ
6.3 มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ เกี่ยวกับบริการ กิจกรรมของศูนย์บรรณสารฯ
สิ่งที่ท่านพอใจเมื่อมาใช้บริการ
สิ่งที่ท่านเห็นควรให้ปรับปรุงเมื่อมาใช้บริการ

Report Q_REPORTS
ผลประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
[5 = พึงพอใจมากที่สุด] [4 = พึงพอใจมาก] [3 = พึงพอใจปานกลาง] [2 = พึงพอใจน้อย] [1 = พึงพอใจน้อยที่สุด] [0 = ไม่เคยใช้บริการ]

[Export to Excel] [View Database] [ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม]

แสดงข้อมูลตามช่วง วัน/เดือน/ปี :
...
แสดงข้อมูลทั้งหมด
: ผู้ใช้บริการ :
ผู้ใช้บริการ ร้อยละ
1 = บุคลากรสายวิชาการ 23.69
2 = บุคลากรสายปฏิบัติการ 24.92
3 = นักศึกษา ป.ตรี 34.77
4= นักศึกษาระดับบัณฑิต 16.62
: ทรัพยากรสารสนเทศมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ :
X-bar 3.06
ระดับ ร้อยละ
0 6.77
1 11.38
2 12.62
3 23.38
4 30.46
5 15.38
: ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการตรงต่อความต้องการ :
X-bar 3.06
ระดับ ร้อยละ
0 7.69
1 10.77
2 11.69
3 23.38
4 30.46
5 16.00
: สารสนเทศหรือข้อมูลที่ได้รับตรงตามความต้องการ :
X-bar 3.02
ระดับ ร้อยละ
0 8.00
1 12.31
2 12.31
3 20.62
4 30.15
5 16.62
: เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ให้บริการมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ :
X-bar 3.01
ระดับ ร้อยละ
0 8.31
1 10.46
2 16.00
3 20.31
4 27.08
5 17.85
: เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ให้บริการมีประสิทธิภาพ :
X-bar 3.08
ระดับ ร้อยละ
0 9.54
1 9.85
2 13.54
3 16.62
4 30.77
5 19.69
: ผลงานที่ได้รับตรงตามความต้องการ :
X-bar 3.02
ระดับ ร้อยละ
0 9.54
1 9.54
2 11.69
3 24.62
4 27.69
5 16.92
: ขั้นตอนการใช้บริการไม่ยุ่งยาก :
X-bar 3.17
ระดับ ร้อยละ
0 7.08
1 11.69
2 11.38
3 16.92
4 32.62
5 20.31
: การให้บริการมีความถูกต้องและรวดเร็ว :
X-bar 3.11
ระดับ ร้อยละ
0 7.69
1 11.38
2 13.85
3 16.31
4 31.08
5 19.69
: มีช่องทางการขอรับบริการหลายช่องทาง :
X-bar 2.99
ระดับ ร้อยละ
0 7.69
1 14.46
2 13.54
3 18.77
4 26.15
5 19.38
: มีเวลาให้บริการอย่างเหมาะสม :
X-bar 3.11
ระดับ ร้อยละ
0 8.00
1 10.46
2 13.23
3 17.85
4 32.00
5 18.46
: บุคลากรแต่งกายและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม :
X-bar 3.16
ระดับ ร้อยละ
0 6.77
1 11.69
2 14.77
3 16.92
4 24.92
5 24.92
: บุคลากรสนใจให้บริการอย่างจริงใจ เป็นมิตร เต็มใจช่วยเหลือและมีอัธยาศัยดี :
X-bar 3.03
ระดับ ร้อยละ
0 7.69
1 13.85
2 15.38
3 15.69
4 25.23
5 22.15
: บุคลากรให้บริการด้วยความรู้ ความสามารถเชื่อถือได้แบบมืออาชีพ :
X-bar 2.96
ระดับ ร้อยละ
0 7.69
1 17.54
2 10.77
3 18.77
4 25.85
5 19.38
: จำนวนที่นั่งอ่านมีเพียงพอ :
X-bar 2.93
ระดับ ร้อยละ
0 6.77
1 14.77
2 13.54
3 24.00
4 25.85
5 15.08
: สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า :
X-bar 2.97
ระดับ ร้อยละ
0 7.38
1 12.00
2 17.85
3 19.69
4 25.54
5 17.54
: เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ :
X-bar 2.97
ระดับ ร้อยละ
0 7.08
1 13.54
2 13.54
3 23.38
4 25.85
5 16.62
: ห้องศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่มมีอย่างเพียงพอ :
X-bar 2.54
ระดับ ร้อยละ
0 11.38
1 17.54
2 19.69
3 19.69
4 20.62
5 11.08
: มีการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง :
X-bar 2.82
ระดับ ร้อยละ
0 7.69
1 13.54
2 17.23
3 28.00
4 17.85
5 15.69
: เอกสาร แผ่นพับ และป้ายแนะนำการให้บริการ มีความชัดเจนและเพียงพอ :
X-bar 2.77
ระดับ ร้อยละ
0 8.31
1 14.46
2 19.38
3 22.15
4 21.54
5 14.15
: มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ เกี่ยวกับบริการ กิจกรรมของศูนย์บรรณสารฯ :
X-bar 2.85
ระดับ ร้อยละ
0 8.92
1 13.23
2 16.62
3 23.08
4 21.54
5 16.62

ข้อมูล ณ วันที่ 29/03/2017 06:22:45

พัฒนาโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา