แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
คำชี้แจง โปรดคลิกเลือกลงใน ที่ตรงกับความคิดเห็นจากประสบการณ์การใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
[5 = พึงพอใจมากที่สุด] [4 = พึงพอใจมาก] [3 = พึงพอใจปานกลาง] [2 = พึงพอใจน้อย] [1 = พึงพอใจน้อยที่สุด] [0 = ไม่เคยใช้บริการ]
" การให้ข้อมูลจริงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ "

กรุณาเลือกประเภทผู้รับบริการด้วยค่ะ

ผู้รับบริการ บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายปฏิบัติการ นักศึกษา ป.ตรี นักศึกษาระดับบัณฑิต  
ความพึงพอใจในการใช้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ระดับความพึงพอใจ ไม่เคยใช้บริการ
1. ด้านทรัพยากรห้องสมุดและการบริการสารสนเทศ 5 4 3 2 1 0
1.1 ทรัพยากรสารสนเทศมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ
1.2 ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการตรงต่อความต้องการ
1.3 สารสนเทศหรือข้อมูลที่ได้รับตรงตามความต้องการ
2. ด้านการบริการสื่อการศึกษา 5 4 3 2 1 0
2.1 เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ให้บริการมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ
2.2 เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ให้บริการมีประสิทธิภาพ
2.3 ผลงานที่ได้รับตรงตามความต้องการ
3. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการ 5 4 3 2 1 0
3.1 ขั้นตอนการใช้บริการไม่ยุ่งยาก
3.2 การให้บริการมีความถูกต้องและรวดเร็ว
3.3 มีช่องทางการขอรับบริการหลายช่องทาง
3.4 มีเวลาให้บริการอย่างเหมาะสม
4. ด้านบุคลากร 5 4 3 2 1 0
4.1 บุคลากรแต่งกายและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
4.2 บุคลากรสนใจให้บริการอย่างจริงใจ เป็นมิตร เต็มใจช่วยเหลือและมีอัธยาศัยดี
4.3 บุคลากรให้บริการด้วยความรู้ ความสามารถเชื่อถือได้แบบมืออาชีพ
5. ด้านสถานที่/สิ่งอำนวยความสะดวก 5 4 3 2 1 0
5.1 จำนวนที่นั่งอ่านมีเพียงพอ
5.2 สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า
5.3 เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ
5.4 ห้องศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่มมีอย่างเพียงพอ
6. ด้านการประชาสัมพันธ์ 5 4 3 2 1 0
6.1 มีการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง
6.2 เอกสาร แผ่นพับ และป้ายแนะนำการให้บริการ มีความชัดเจนและเพียงพอ
6.3 มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ เกี่ยวกับบริการ กิจกรรมของศูนย์บรรณสารฯ
สิ่งที่ท่านพอใจเมื่อมาใช้บริการ
สิ่งที่ท่านเห็นควรให้ปรับปรุงเมื่อมาใช้บริการ

Report Q_REPORTS
ผลประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
[5 = พึงพอใจมากที่สุด] [4 = พึงพอใจมาก] [3 = พึงพอใจปานกลาง] [2 = พึงพอใจน้อย] [1 = พึงพอใจน้อยที่สุด] [0 = ไม่เคยใช้บริการ]

[Export to Excel] [View Database] [ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม]

แสดงข้อมูลตามช่วง วัน/เดือน/ปี :
...
แสดงข้อมูลทั้งหมด
: ผู้ใช้บริการ :
ผู้ใช้บริการ ร้อยละ
1 = บุคลากรสายวิชาการ 23.19
2 = บุคลากรสายปฏิบัติการ 25.30
3 = นักศึกษา ป.ตรี 35.24
4= นักศึกษาระดับบัณฑิต 16.27
: ทรัพยากรสารสนเทศมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ :
X-bar 3.05
ระดับ ร้อยละ
0 6.63
1 11.45
2 12.65
3 23.80
4 30.42
5 15.06
: ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการตรงต่อความต้องการ :
X-bar 3.06
ระดับ ร้อยละ
0 7.53
1 10.54
2 12.05
3 24.10
4 30.12
5 15.66
: สารสนเทศหรือข้อมูลที่ได้รับตรงตามความต้องการ :
X-bar 3.03
ระดับ ร้อยละ
0 7.83
1 12.05
2 12.65
3 20.78
4 30.42
5 16.27
: เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ให้บริการมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ :
X-bar 3.02
ระดับ ร้อยละ
0 8.13
1 10.24
2 15.96
3 20.48
4 27.71
5 17.47
: เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ให้บริการมีประสิทธิภาพ :
X-bar 3.07
ระดับ ร้อยละ
0 9.34
1 10.24
2 14.16
3 16.27
4 30.72
5 19.28
: ผลงานที่ได้รับตรงตามความต้องการ :
X-bar 3.01
ระดับ ร้อยละ
0 9.34
1 10.24
2 11.75
3 24.10
4 28.01
5 16.57
: ขั้นตอนการใช้บริการไม่ยุ่งยาก :
X-bar 3.16
ระดับ ร้อยละ
0 6.93
1 11.75
2 11.75
3 17.77
4 31.93
5 19.88
: การให้บริการมีความถูกต้องและรวดเร็ว :
X-bar 3.11
ระดับ ร้อยละ
0 7.53
1 11.14
2 13.86
3 16.87
4 31.33
5 19.28
: มีช่องทางการขอรับบริการหลายช่องทาง :
X-bar 2.99
ระดับ ร้อยละ
0 7.53
1 14.76
2 13.55
3 18.67
4 26.51
5 18.98
: มีเวลาให้บริการอย่างเหมาะสม :
X-bar 3.10
ระดับ ร้อยละ
0 7.83
1 10.84
2 13.25
3 17.77
4 32.23
5 18.07
: บุคลากรแต่งกายและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม :
X-bar 3.15
ระดับ ร้อยละ
0 6.63
1 11.45
2 15.66
3 17.17
4 24.70
5 24.40
: บุคลากรสนใจให้บริการอย่างจริงใจ เป็นมิตร เต็มใจช่วยเหลือและมีอัธยาศัยดี :
X-bar 3.01
ระดับ ร้อยละ
0 7.53
1 14.46
2 15.96
3 15.66
4 24.70
5 21.69
: บุคลากรให้บริการด้วยความรู้ ความสามารถเชื่อถือได้แบบมืออาชีพ :
X-bar 2.94
ระดับ ร้อยละ
0 7.53
1 18.07
2 11.14
3 18.67
4 25.60
5 18.98
: จำนวนที่นั่งอ่านมีเพียงพอ :
X-bar 2.91
ระดับ ร้อยละ
0 6.63
1 15.06
2 13.55
3 24.70
4 25.30
5 14.76
: สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุดมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า :
X-bar 2.96
ระดับ ร้อยละ
0 7.23
1 12.05
2 18.37
3 19.28
4 25.90
5 17.17
: เครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ :
X-bar 2.97
ระดับ ร้อยละ
0 6.93
1 13.55
2 13.86
3 23.49
4 25.90
5 16.27
: ห้องศึกษาค้นคว้าเดี่ยวและกลุ่มมีอย่างเพียงพอ :
X-bar 2.54
ระดับ ร้อยละ
0 11.14
1 17.77
2 19.88
3 19.28
4 21.08
5 10.84
: มีการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง :
X-bar 2.81
ระดับ ร้อยละ
0 7.53
1 13.55
2 17.77
3 28.31
4 17.47
5 15.36
: เอกสาร แผ่นพับ และป้ายแนะนำการให้บริการ มีความชัดเจนและเพียงพอ :
X-bar 2.76
ระดับ ร้อยละ
0 8.13
1 14.46
2 19.88
3 21.99
4 21.69
5 13.86
: มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ เกี่ยวกับบริการ กิจกรรมของศูนย์บรรณสารฯ :
X-bar 2.85
ระดับ ร้อยละ
0 8.73
1 13.25
2 16.57
3 23.49
4 21.69
5 16.27

ข้อมูล ณ วันที่ 25/07/2017 03:28:44

พัฒนาโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา