แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด (Book Recommendation)

        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอสงวนสิทธิ์การแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุดเฉพาะอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกรายการที่รายละเอียดของผู้เสนอแนะและรายละเอียดของหนังสือไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน รวมถึงรายการที่ห้องสมุดมีให้บริการแล้ว โดยพิจารณาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นอันดับแรก ภายใต้ความเหมาะสมและประโยชน์ที่จะได้รับจากหนังสือเป็นสำคัญ
        1. กรณีหนังสือตำราวิชาการและหนังสือคู่มือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้ผ่านความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงานผู้เสนอแนะ
        2. กรณีหนังสือทั่วไป ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ศูนย์ฯ ได้รับจัดสรร

        The SUT Library welcomes suggestions for books, journals, and digital resources from students, staff, and faculty. The Library reserves the right to make all decisions on what to purchase but will try to fulfill as many appropriate requests as possible. The recommendation will not proceed if the details of the recommender and the books are not clear or complete and if the books are available at the library. The electronic form of the book is the priority in acquisition. The acquisition will proceed depending on the budget that the library receives.
        1. Academic textbooks and work manuals require the approval of the superior of the recommender.
        2. Other books require the approval of the acquisition committee set up by the library.

ขั้นตอนการแนะนำ (Steps)

ตรวจสอบชื่อหนังสือจากฐานข้อมูลของห้องสมุดว่ามีหรือไม่
First, please check to make sure that the recommended books are not available in the library catalog (SUTCat).
กรอกรายละเอียดของหนังสือที่ต้องการแนะนำเข้าห้องสมุด แบบฟอร์มแนะนำหนังสือ
Second, if they are not, complete the recommendation form. Book Recommendation Form

**ยังไม่ถึงช่วงเวลาที่ศูนย์บรรณสารฯ เปิดให้เสนอหรือแนะนำหนังสือ

ติดตามผลการแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด รายงานผลการแนะนำ
You can check the result of your recommendation by clicking here.

ติอต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

โทร. 0-4422-3067 (ศิริรัชนี), 0-4422-3071(ดวงใจ)