ติดต่อเรา - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ติดต่อเรา

ฝ่ายงาน โทรศัพท์ E-mail
ผู้อำนวยการ 0-4422-3084 nattaya@sut.ac.th
รองผู้อำนวยการ 0-4422-3077 soradak@sut.ac.th
เลขาผู้บริหาร 0-4422-3062 naorut@sut.ac.th
     
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-4422-3061-3, 3095 arraya@sut.ac.th
     
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 0-4422-3071 doungjai@sut.ac.th
   - งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (หนังสือ) 0-4422-3067 ratchane@sut.ac.th
   - งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (วารสาร) 0-4422-3076 yupapornn@sut.ac.th
   - งานสารสนเทศท้องถิ่นนครราชสีมา 0-4422-3106 poolsri@sut.ac.th
   - งานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย  0-4422-3100 chanpen@sut.ac.th
     
ฝ่ายบริการสารสนเทศ - เคาน์เตอร์ Information  0-4422-3074-5 library@sut.ac.th
     
ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา 0-4422-3064 subong@sut.ac.th
    - งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ 0-4422-3069-70  
    - งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ (อาคารเรียนรวม 1) 0-4422-3850  
    - งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ (อาคารเรียนรวม 2) 0-4422-3044  
    - งานบริการเอกสารกลาง  0-4422-3068  
    - งานบริการกราฟิกและศิลปกรรม 0-4422-3065  
    - ห้อง Bookstore (จำหน่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอน) 0-4422-3103  
     
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-4422-3080 badin@sut.ac.th
     
ฝ่ายส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 0-4422-3088 srisui@sut.ac.th
    - งานอบรม / เยี่ยมชม ศบส. 0-4422-3087