ห้องสมุดเปิดบริการเที่ยงคืน - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ห้องสมุดเปิดบริการเที่ยงคืน