บริการขอข้อมูลรายการบรรณานุกรม (CIP)/ISBN, ISSN


ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีขอสงวนสิทธิ์บริการขอ CIP, ISBN และ ISSN เฉพาะอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเท่านั้น ขอยกเลิกรายการที่กรอกรายละเอียดแบบขอ CIP, ISBN และ ISSN ไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน ทั้งนี้สามารถติดต่อขอใช้บริการขอ CIP, ISBN และ ISSN ได้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-Service บนเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ http://www.e-service.nlt.go.th

The Library reserves the right for instructors, students and staff members of SUT only or you can request to use the CIP/ISBN and ISSN e-Service by yourself at the website of the National Library of Thailand http://www.e-service.nlt.go.th

บริการขอ CIP/ISBN

แบบขอ CIP/ISBN (CIP/ISBN Request Form)
ผลการขอ CIP/ISBN (CIP/ISBN Request Result)

สิ่งพิมพ์ที่ไม่ต้องขอเลข ISBN (Publications do not require ISBN)
  1. ผลงานทางวิชาการและรายงานการวิจัย (Academic and Research Reports)
  2. เอกสารประกอบการเรียนการสอน (Teaching materials handbook)
  3. เอกสาร สิ่งพิมพ์แจกฟรีหรือไม่ได้จำหน่าย (Free brochure or pamphlets)

อ้างอิงจากคู่มือเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) สำนักหอสมุดแห่งชาติ 2551 : หน้า 17


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (For more details, please contact)
นางคนึงนิตย์ หีบแก้ว (Mrs. Khanungnit Heebkaew)
Tel: 0-4422-3106, 0-4422-3071
Fax: 0-4422-3060
email: nit@sut.ac.th

บริการขอ ISSN

แบบขอ ISSN (ISSN Request Form)
ผลการขอ ISSN (ISSN Request Result)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (For more details, please contact)
นางสาวยุพาพร ประกอบกิจ (Miss Yupaporn Parkobkit)
Tel: 0-4422-3076, 0-4422-3071
Fax: 0-4422-3060
email: yupapornn@sut.ac.th