รายงานจำนวนผู้ใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
A report of the number of the visitors of the Center for Library Resources and Educational Media


ข้อมูลจำนวนผู้เข้าใช้ห้องสมุดจำนวนผู้อยู่ในห้องสมุด{{ total }}

Number of visitors


คิดเป็น {{ percen2 }} %
สามารถเข้าใช้บริการได้อีก

{{totalin2spec}}
Remaining
FULL {{totalin2spec}} Remaining