แบบฟอร์มแนะนำหนังสือ (Suggestion Form)

ข้อมูลผู้แนะนำ
*รหัสประจำตัวผู้แนะนำ (Staff/Student ID)
*ชื่อผู้แนะนำ (Name)
*สาขาวิชา/หน่วยงาน (Institute)
*E-mail สำหรับการติดต่อ
*โทรศัพท์ (Tel.)
ข้อมูลหนังสือ
*ชื่อเรื่อง (Title)
*ผู้แต่ง (Author)
ISBN
ครั้งที่พิมพ์ (Edition)
สำนักพิมพ์ (Publisher)
*ปีพิมพ์ (Pub Date)
*จำนวน (Amount)

หากสั่งซื้อมากกว่า 1 เล่มโปรดระบุเหตุผล
*ประเภท (Book Type) Print
E-Book
*วัตถุประสงค์ (Objective)
การเรียนการสอน (For Learning/teaching)     สำหรับปริญญา (Degree)     หลักสูตร (Curricular)
ทั่วไป (General)
*บริการนำส่งเอกสาร (Document Delivery Service: D.D.) ขอสงวนสิทธิ์สำหรับอาจารย์เท่านั้น (For Lecturer Only)
ต้องการใช้บริการ DD
ไม่ต้องการใช้บริการ DD


* กรุณากรอกรหัส captcha ให้ถูกต้องเพื่อป้องกันการ spam ค่ะ