การสืบค้นวิทยานิพนธ์ งานวิจัย ของ มทส.

การสืบค้นวิทยานิพนธ์ งานวิจัย ของ มทส.

SUTIR : Suranaree University of Technology
Intellectual Repository

Link : http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/

เป็นคลังปัญญาที่เกิดจากความรู้ความสามารถของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งได้สร้างผลงานจนเป็นที่ยอมรับและสามารถนำไปเผยแพร่ เพื่อใช้สำหรับสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้า วิจัยและเพื่อให้นักวิจัยหรือผู้สนใจทั่วไป สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันอย่างยั่งยืน
SUTIR collects the academic work of the faculty, students, and staff members of the university. The repository provides educational support to researchers and the public and aims to elevate the academic excellence of Thailand and to support the sharing of knowledge.