ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษารับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว (ต่ออายุ)
พิธีเปิด SUT Library Corner@S11-12 พื้นที่การเรียนรู้ ณ หอพักนักศึกษาชาย

พิธีเปิด SUT Library Corner@S11-12 พื้นที่การเรียนรู้ ณ หอพักนักศึกษาชาย

SUT Library Corner@S…
Read More
 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามอบขวดพลาสติก เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นวัสดุสำหรับทำถนนให้โรงเรียน
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มอบถุงใส่ยา จำนวน 300 ใบ ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรู เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาล
เอกสารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001: 2015

เอกสารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001: 2015

เอกสารระบบการจัดการส…
Read More
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับรางวัลห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ประจำปี พ.ศ. 2563

DASHBOARD

การใช้ไฟฟ้า

การใช้น้ำมัน

การใช้น้ำ

การพับถุงใส่ยาจากวัสดุเหลือใช้

ปริมาณขยะรวมและขยะรีไซเคิล อาคารบรรณสาร

ปริมาณขยะส่งกำจัด

ปริมาณขยะส่งจำหน่าย

ปริมาณขยะนำกลับมาใช้ใหม่

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ร้อยละการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อใช้ในสำนักงาน