ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานที่ให้บริการห้องสมุดและสื่อการศึกษา เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย มีการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทาง วิธีการและมาตรฐานการประกันคุณภาพที่กำหนด อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

โดยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย เพียงพอและสอดคล้องกับหลักสูตร/สาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน ในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ตำรา หนังสืออ้างอิง วารสาร นิตยสาร เรื่องสั้น นวนิยาย สื่ออิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลออนไลน์  รวมทั้งจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในห้องสมุด เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย  ซึ่งผู้รับบริการสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว จากฐานข้อมูลออนไลน์และทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ได้ตลอดทุกวัน 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีการจัดหาและปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย สอดคล้องและเหมาะสมกับการใช้งาน เช่น การปรับปรุงสื่อโสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องเรียน Digital Classroom เพื่อให้รองรับการเรียนการสอนแบบ Hybrid การปรับปรุงสื่อโสตทัศนูปกรณ์เพื่อรองรับการเรียนการสอนช่องทาง Online