เวลาเปิดทำการ

ระหว่างเปิดภาคการศึกษา ระหว่างสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา ระหว่างปิดภาคการศึกษา