วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ค่านิยมองค์กร สมรรถนะองค์กร

วิสัยทัศน์
         เป็นแหล่งเรียนรู้และบริการสื่อการศึกษาที่มีความเป็นสากล เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ
         ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักที่ให้บริการสารสนเทศ ส่งเสริมการรู้สารสนเทศ รวมทั้งให้บริการสื่อการศึกษา เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเหมาะสม มีการบริหารจัดการ และการให้บริการตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

ภารกิจ
        ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีภารกิจหลัก 3 ประการ ได้แก่
        1. บริการสารสนเทศและส่งเสริมการรู้สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
        2. บริการและส่งเสริมการใช้สื่อการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
        3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการบริการของหน่วยงาน

ค่านิยมองค์กร
        บริหารโปร่งใส บริการด้วยใจ ฉับไว พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
        TEAM
        T = Transparency     โปร่งใส มีธรรมาภิบาล ตรวจสอบได้
        E = Excellent service     บริการชั้นเลิศอย่างมืออาชีพ
        A = Attentive staff     บุคลากรมีความตั้งใจ กระตือรือร้น และพร้อมให้บริการแบบฉับไว
        M = Modernization     บุคลากรมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนให้ทันเทคโนโลยี ทันโลก ทันสถานการณ์ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

สมรรถนะองค์กร
         บริการสารสนเทศและสื่อการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม